Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
6 Φεβρουάριος 2017 - 2 Απρίλιος 2017
Τομείς
Εκπαίδευση και κατάρτιση, Νεολαία, Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Δείτε τις απαντήσεις

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις λίγο μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης

Η Επιτροπή θα συνοψίσει τις απαντήσεις λίγο μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες ή προβλήματα σχετικά με αυτή τη δημόσια διαβούλευση, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: eu-solidarity-corps@ec.europa.eu

Ομάδα-στόχος

Το ευρύ κοινό και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ειδικότερα

  • νέοι,
  • άτομα που εργάζονται με τους νέους, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι εκπαιδευτές,
  • οργανώσεις, όπως οι ΜΚΟ και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εθελοντισμού ή απασχόλησης στον τομέα της αλληλεγγύης
  • και δημόσιες αρχές.

Η Επιτροπή θα προβεί σε χωριστές διαβουλεύσεις με τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και βασικούς ενδιαφερομένους, οι οποίοι, ωστόσο, μπορούν να συμμετάσχουν και σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση.

 

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα προσφέρει ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να βοηθήσουν κοινότητες και άτομα που έχουν ανάγκη. Οι ευκαιρίες αυτές θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες εθελοντισμού και θέσεις απασχόλησης, πρακτικής άσκησης και μαθητείας στον τομέα της αλληλεγγύης, τόσο στις χώρες καταγωγής των νέων όσο και στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή διενεργεί τώρα διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και το ευρύ κοινό προκειμένου να καθορίσει τις βασικές προτεραιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Αυτή η δημόσια διαβούλευση αποτελεί συνέχεια μιας αρχικής, στοχευμένης διαβούλευσης με ορισμένους βασικούς ενδιαφερομένους, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2016. Οι ερωτήσεις της στοχευμένης διαβούλευσης ήταν ευρείες και επικεντρώνονταν στις δυνατότητες και τις προκλήσεις δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (*).

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συνεκτιμηθούν κατά την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής.

(*) Τα αποτελέσματα της αρχικής στοχευμένης διαβούλευσης παρουσιάζονται συνοπτικά στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» [COM(2016) 942 final].

Γιατί η διαβούλευση διαρκεί λιγότερο από 12 εβδομάδες;

Η Επιτροπή δρομολόγησε ήδη την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο του 2016 και έχει δεσμευθεί να υποβάλει νομοθετική πρόταση την άνοιξη του 2017. Δεδομένου αυτού του χρονοδιαγράμματος, η περίοδος διαβούλευσης έχει περιοριστεί, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα κατά την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Σημειώνεται ότι, για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν σε συνοπτική έκθεση μόνον οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τηλεφορτώσουν ένα έγγραφο, όπως ένα έγγραφο θέσης. Το έγγραφο αυτό θα δημοσιευτεί μαζί με τις απαντήσεις.