За настоящата консултация

6 февруари 2017 - 2 април 2017
Области на политиката
Образование и обучение, Младеж, Заетост и социални въпроси

Към отговорите

Комисията ще се консултира с правителствата на страните от ЕС и с ключовите заинтересовани лица отделно. Въпреки това те могат да участват и в тази обществена консултация.

Комисията ще обобщи отговорите след края на консултацията. Резултатите ще бъдат взети предвид при изготвянето на законодателното предложение.

Целева група

Обществеността и всички заинтересовани страни и по-специално

  • млади хора,
  • хора, работещи с младежи, като младежки работници и педагози,
  • организации, като например НПО и предприятия, предлагащи свързани със солидарността работни места и места за доброволци, и
  • публични органи.

Комисията ще се консултира с правителствата на страните от ЕС и с ключовите заинтересовани лица отделно. Въпреки това те могат да участват и в тази обществена консултация.

Цел на консултацията

Европейският корпус за солидарност ще създаде възможности за младите хора да помагат на общности и хора в нужда. Това ще бъдат възможности за доброволческа дейност и работа, стаж и чиракуване, свързани със солидарността, в държавите по произход на младите хора и в чужбина.

В момента Комисията провежда консултация със заинтересованите страни и обществеността, за да определи основните приоритети на Европейския корпус за солидарност и детайлите по функционирането му.

Обществената консултация се основава на първоначална целева консултация с подбрани ключови заинтересовани лица, която се проведе в края на 2016 г. Въпросите в целевата консултация бяха с общ характер и посветени на потенциала и предизвикателствата, свързани със създаването на Европейския корпус за солидарност (*).

Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при изготвянето на законодателното предложение на Комисията.

(*) Резултатите от първоначалната целева консултация са обобщени накратко в съобщението „Европейски корпус за солидарност“ [COM(2016) 942 final].

Връзки по темата

Защо консултацията е с продължителност по-малко от 12 седмици?

Комисията вече стартира първия етап от създаването на Европейския корпус за солидарност през декември 2016 г. и пое ангажимент да представи законодателно предложение през пролетта на 2017 г. Предвид този срок периодът на консултацията бе съкратен, за да може резултатите от нея да са на разположение при изготвянето на законодателното предложение.

Как да изпратите вашите отговори

Онлайн въпросникът дава възможност за качване на документ, като например документ за изразяване на позиция. Този документ ще бъде публикуван заедно с отговора.