Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
24 Maj 2017 - 16 Sierpień 2017
Dziedziny
Sprawy instytucjonalne

Grupa docelowa

Obywatele i zainteresowane strony, w szczególności:

  • organizacje, takie jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego propagujące instrumenty wspierania demokracji uczestniczącej
  • organy publiczne zajmujące się europejską inicjatywą obywatelską lub podobnymi instrumentami demokracji uczestniczącej.

Cel konsultacji

Europejska inicjatywa obywatelska, przewidziana w Traktacie o Unii Europejskiej, umożliwia obywatelom UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego. Aby inicjatywa została przeanalizowana przez Komisję, musi uzyskać poparcie co najmniej miliona obywateli UE z co najmniej siedmiu państw członkowskich. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, Komisja musi podjąć decyzję, czy należy przygotować wniosek ustawodawczy, i wyjaśnić powody takiej decyzji.

Zasady i procedury europejskiej inicjatywy obywatelskiej określono w rozporządzeniu UE przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w lutym 2011 r. (szczegółowe informacje znaleźć można na stronie europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Możliwość zorganizowania tego rodzaju inicjatywy istnieje od kwietnia 2012 r.

W marcu 2015 r. Komisja wskazała w sprawozdaniu w sprawie stosowania tego rozporządzenia szereg wyzwań związanych z obecnie stosowanymi zasadami i procedurami. Od tego czasu zainteresowane strony i instytucje oceniły europejską inicjatywę obywatelską, wskazując szereg niedociągnięć w zakresie sposobu funkcjonowania tego mechanizmu (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie europejskiej inicjatywy obywatelskiej).

Komisja zdecydowała się przyjrzeć bliżej tym problemom i na początku tego roku zapowiedziała, że złoży wniosek w sprawie przeglądu rozporządzenia. Celem tego przeglądu jest:

- sprawienie, by mechanizm europejskiej inicjatywy obywatelskiej stał się bardziej dostępny i prostszy w obsłudze zarówno dla organizatorów, jak i dla osób składających podpisy,

- pełne wykorzystanie potencjału europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako narzędzia wspierającego debatę i aktywność obywatelską na szczeblu UE i przyczyniającego się do zmniejszenia dystansu między UE a jej obywatelami.

Konsultacje te mają na celu zebranie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat obecnego rozporządzenia. Dotyczą one przede wszystkim stwierdzonych niedociągnięć i możliwości ulepszenia rozporządzenia.

Jak udzielić odpowiedzi

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na konsultacje poprzez wypełnienie internetowego kwestionariusza. Aby zamieścić ewentualne dodatkowe informacje, mogą Państwo załączyć dokument (np. pismo opisujące stanowisko), korzystając z przycisku udostępnionego na końcu kwestionariusza. Załączony przez Państwa dokument zostanie uznany za część odpowiedzi w ramach konsultacji.

Jeśli chcą Państwo przesłać odpowiedź w inny sposób, prosimy o kontakt na adres sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Wszystkie odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej. Mogą Państwo zdecydować, że Państwa odpowiedź zostanie opublikowana anonimowo.

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz będzie dostępny we wszystkich językach urzędowych UE w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia konsultacji. Odpowiedzi udzielać można w dowolnym języku urzędowym UE.

Informacje dodatkowe

Kontakt

Wszelkie pytania związane z tymi konsultacjami społecznymi prosimy zgłaszać na adres: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Zobacz odpowiedzi

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Wyniki konsultacji

Komisja podsumuje otrzymane odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu wniosku ustawodawczego.

Informacja prawna

Oświadczenie o ochronie prywatności