Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
24 Maijs 2017 - 16 Augusts 2017
Temati
Institucionālās lietas

Mērķgrupa

Iedzīvotāji un ieinteresētās personas, īpaši:

  • organizācijas, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veicina līdzdalības demokrātijas instrumentu izmantošanu;
  • iestādes, kuru darbs saistīts ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu vai līdzīgiem līdzdalības demokrātijas instrumentiem.

Apspriešanas mērķis

Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas paredzēta Līgumā par Eiropas Savienību, ļauj ES pilsoņiem nepastarpināti piedalīties ES politikas veidošanā, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt jaunu tiesību aktu. Lai Komisija to ņemtu vērā, iniciatīvai jāsavāc atbalsta paziņojumi no vismaz miljona ES pilsoņu ne mazāk kā septiņās dalībvalstīs. Tad Komisijai ir jāizlemj, vai izstrādāt tiesību akta priekšlikumu, un jāpaskaidro savas izvēles iemesli.

Noteikumi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un ar to saistītās procedūras ir izklāstītas ES regulā, ko Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma 2011. gada februārī (plašāku informāciju sk. Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē). Iespēja organizēt šādas iniciatīvas pastāv kopš 2012. gada aprīļa.

Komisija 2015. gada martā konstatēja, ka saistībā ar pašreizējiem noteikumiem un procedūrām pastāv vairākas problēmas, kuras tā sīkāk aprakstīja ziņojumā par regulas piemērošanu. Kopš tā laika ieinteresētās personas un iestādes ir izvērtējušas un analizējušas šo instrumentu, atklājot vairākas nepilnības tā darbībā (sīkāku informāciju sk. Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē).

Komisija ir nolēmusi izskatīt šos apsvērumus un šā gada sākumā paziņoja, ka ierosinās regulas pārskatīšanu. Pārskatīšanas mērķis ir:

- gādāt, lai iniciatīva būtu pieejamāka Eiropas pilsoņiem un ērtāk izmantojama organizatoriem un parakstītājiem;

- pilnībā izmantot Eiropas pilsoņu iniciatīvas potenciālu rosināt debates un pilsoņu līdzdalību ES līmenī un tuvināt ES tās pilsoņiem.

Šīs apspriešanas nolūks ir apkopot iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokļus par pašreizējo regulu. Tajā galvenā uzmanība pievērsta noskaidrotajām nepilnībām un iespējām regulu uzlabot.

Kā iesniegt atbildes

Iesakām sniegt atbildes, atbildot uz anketas jautājumiem tiešsaistē. Anketas beigās jums būs iespēja arī augšupielādēt dokumentu ar savas nostājas izklāstu, bet tas nav obligāti. Šo dokumentu uzskatīs par jūsu atbildes daļu.

Ja vēlaties iesniegt savu viedokli citā veidā, lūdzam par to atrakstīt uz sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Visas atbildes uz apspriešanas jautājumiem būs publiski pieejamas. Tomēr varat izvēlēties, lai jūsu atbildes publicē anonīmi.

Pārredzamības labad organizācijas tiek aicinātas nodot atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un apstiprinot tā Ētikas kodeksa ievērošanu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no reģistrēto organizāciju atbildēm.

Skatīt aptaujas anketu

Anketa būs pieejama visās ES oficiālajās valodās divu nedēļu laikā no sākuma dienas. Atbildes var sniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Papildu informācija

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo sabiedrisko apspriešanu, rakstiet e-pastu uz: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Iesniegtās atbildes

Komisija publicēs atbildes drīz pēc apspriešanas termiņa beigām Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Apspriešanas rezultāti

Pēc apspriešanas beigām Komisija atbildes apkopos. Rezultātus ņems vērā, sagatavojot tiesību akta priekšlikumu.

Juridisks paziņojums

Īpašais paziņojums par konfidencialitāti