Perustiedot

Kuulemisen kesto
24 toukokuu 2017 - 16 elokuu 2017
Aiheet
Institutionaaliset asiat

Kohderyhmä

Kansalaiset ja sidosryhmät:

  • kansalais- ja muut järjestöt, jotka edistävät osallistuvan demokratian välineiden käyttöä
  • viranomaiset, jotka ovat mukana kansalaisaloitemenettelyssä ja/tai muihin vastaaviin osallistuvan demokratian välineisiin liittyvissä menettelyissä.

Kuulemisen tavoite

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona EU-kansalaista voi yhdessä pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen heidän tärkeänä pitämästään aiheesta. Näin he voivat osallistua suoraan EU:n politiikan kehittämiseen. Kansalaisaloitteesta säädetään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, joka on yksi EU:n perussopimuksista. Jotta kansalaisaloite otetaan komission käsittelyyn, sen on saatava yhteensä vähintään miljoona allekirjoittajaa vähintään seitsemästä EU-maasta. Komission on ratkaistava, tehdäänkö aloitteen perusteella säädösehdotus vai ei, ja perusteltava ratkaisunsa.

Kansalaisaloitteen säännöt ja menettelyt on vahvistettu EU:n asetuksessa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat helmikuussa 2011 (lisätietoa kansalaisaloitesivustolla). Kansalaisaloitteiden järjestäminen on ollut mahdollista huhtikuusta 2012 alkaen.

Maaliskuussa 2015 komissio julkaisi kansalaisaloiteasetuksen soveltamista käsittelevän kertomuksen, jossa todettiin, että nykyisiin sääntöihin ja menettelyihin liittyy monenlaisia haasteita. Sen jälkeen eri sidosryhmät ja toimielimet ovat arvioineet kansalaisaloitemenettelyä ja havainneet sen toiminnassa monia puutteita (lisätietoa kansalaisaloitesivustolla).

Komissio on päättänyt selvittää ongelmakohdat ja ilmoittanut esittävänsä kansalaisaloiteasetuksen tarkistamista. Tarkistuksen tavoitteena on

– helpottaa kansalaisaloitteen järjestämistä ja allekirjoittamista

– varmistaa, että kansalaisaloite todella edistää keskustelua, lisää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n politiikkaan ja tuo EU:ta lähemmäksi kansalaisia.

Tällä kuulemisella kerätään kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä havaituista puutteista ja asetuksen kehittämisvaihtoehdoista.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Euroopan komissio suosittelee kuulemiseen vastaamista verkkokyselylomakkeella. Kyselylomakkeen loppuun voit halutessasi lisätä vastauksia täydentävän liiteasiakirjan, joka katsotaan kuulemisvastauksen osaksi.

Jos haluat vastata muulla tavoin, ota yhteyttä osoitteeseen sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Kaikki kuulemiseen annetut vastaukset julkaistaan. Vastaus voidaan kuitenkin julkaista nimettömänä, jos vastaaja niin haluaa.

Kuulemiseen vastaavia organisaatioita pyydetään avoimuuden varmistamiseksi rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatio ei ole rekisteröitynyt, sen vastaus julkaistaan rekisteröityneiden organisaatioiden vastauksista erillään.

Kyselylomake

Kyselylomake on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä 2 viikon kuluessa kuulemisjakson alkamisesta. Vastaukset voidaan antaa millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Lisätietoa

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä kuulemisesta, ota yhteyttä osoitteeseen sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Kuulemiseen annetut vastaukset

Komissio julkaisee kuulemiseen annetut vastaukset kansalaisaloitesivustolla pian kuulemisjakson päätyttyä.

Kuulemisen jatkotoimet

Kuulemisen päätyttyä komissio laatii vastauksista tiivistelmäraportin. Kuulemistulokset otetaan huomioon säädösehdotusta laadittaessa.

Oikeudellinen huomautus

Tietosuojaperiaatteet