Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
24 Mai 2017 - 16 august 2017
Teemasid
Institutsioonilised küsimused

Sihtrühm

Kodanikud ja huvirühmad, eelkõige:

  • organisatsioonid, näiteks demokraatiameetmetes osalemist edendavad vabaühendused;
  • avalikud asutused, kes tegelevad Euroopa kodanikualgatusega ja/või viivad ellu sarnaseid kodanike osalust eeldavaid demokraatiameetmeid.

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa kodanikualgatus on ette nähtud Euroopa Liidu lepinguga ning see võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul osaleda otse ELi poliitika kujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikku ettepanekut. Selleks et komisjon algatust arvesse võtaks, peab sellele ELi kodanikelt, kes on pärit vähemalt seitsmest eri liikmesriigist, koguma vähemalt 1 miljon toetusallkirja. Komisjon peab otsustama, kas teha seadusandlik ettepanek või mitte, ning oma otsust põhjendama.

Euroopa kodanikualgatuse eeskirjad ja menetlused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2011. aasta veebruari määruses (lisateavet saate Euroopa kodanikualgatuse veebisaidilt). Selliste algatuste korraldamine on võimalik alates 2012. aasta aprillist.

Komisjon juhtis 2015. aasta märtsis määruse rakendamist käsitlevas aruandes tähelepanu mitmele kehtivate eeskirjade ja menetlustega seotud probleemile. Seejärel on huvirühmad ja institutsioonid määrust hinnanud ning teinud kindlaks mitu puudust (lisateavet saate Euroopa kodanikualgatuse veebisaidilt).

Komisjon on otsustanud neid puudusi põhjalikumalt uurida ja teatas 2017. aasta alguses, et teeb ettepaneku määruse läbivaatamiseks. Läbivaatamise eesmärk on:

- muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajatele ja allakirjastajatele kättesaadavamaks ja kasutajasõbralikumaks;

- kasutada Euroopa kodanikualgatuse täielikku potentsiaali vahendina, mis soodustab arutelusid ja kodanike osalemist ELi tasandi otsustusprotsessis, et tuua EL kodanikele lähemale.

Konsultatsiooni eesmärk on koguda kodanike ja huvirühmade seisukohti kehtiva määruse kohta. Selles käsitletakse eelkõige kindlaks tehtud puudusi ja võimalusi kehtivat määrust täiustada.

Kuidas oma vastust esitada?

Soovitame konsultatsioonis osaleda veebiküsimustikule vastates. Kui olete küsimustikule vastanud, on teil võimalus soovi korral laadida üles teie seisukohti kajastav dokument. Seda peetakse osaks teie vastustest.

Kui soovite oma vastused esitada muul viisil, võtke palun meiega ühendust: sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Kõik vastused avaldatakse. Teil on võimalik märkida, et soovite oma vastuste avaldamist anonüümselt.

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole läbipaistvusregistris registreeritud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Vaadake küsimustikku

Küsimustik on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes alates konsulteerimise algusest kahe nädala jooksul. Vastused võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles.

Lisateave

Kontaktandmed

Kui teil on selle konsultatsiooni kohta küsimusi või tekib probleeme, võtke ühendust järgmisel aadressil: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Esitatud vastuste vaatamine

Komisjon avaldab vastused varsti pärast konsultatsiooniperioodi lõppu Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil.

Konsulteerimise tulemused

Komisjon teeb vastustest varsti pärast konsultatsiooniperioodi lõppu kokkuvõtte. Konsulteerimise tulemusi võetakse arvesse seadusandliku ettepaneku ettevalmistamisel.

Õigusteave

Isikuandmete kaitse põhimõtted