Obsah konzultace

Trvání konzultace
24 Květen 2017 - 16 Srpen 2017
Témata
Institucionální záležitosti

Cílová skupina

Občané a zúčastněné strany, zejména:

  • organizace – především organizace občanské společnosti, které propagují nástroje participativní demokracie
  • orgány veřejné moci, jejichž činnost souvisí s evropskou občanskou iniciativou nebo které využívají nástroje participativní demokracie podobného typu.

Cíl konzultace

Evropská občanská iniciativa, zakotvená ve Smlouvě o Evropské unii, umožňuje evropským občanům přímo se podílet na přípravě politik Unie tím, že vyzvou Evropskou komisi, aby vypracovala návrh právního aktu. Komise se bude iniciativou zabývat, pokud ji podpoří alespoň jeden milion občanů EU z minimálně sedmi členských států. Následně musí Komise rozhodnout, zda vypracuje legislativní návrh či ne, a své rozhodnutí musí náležitě odůvodnit.

Pravidla a postupy, jimiž se evropská občanská iniciativa řídí, jsou stanoveny v nařízení EU, které přijaly Evropský parlament a Rada Evropské unie v únoru 2011 (více informací najdete na internetových stránkách evropské občanské iniciativy). Iniciativy je možné organizovat od dubna 2012.

Ve své zprávě o uplatňování nařízení z března 2015 Komise identifikovala ve stávajících pravidlech a postupech řadu problematických aspektů. Zúčastněné strany a orgány od té doby tento nástroj průběžně posuzují a hodnotí, přičemž již v jeho fungování našly řadu nedostatků (více informací najdete na internetových stránkách evropské občanské iniciativy).

Komise se rozhodla se těmito připomínkami zabývat a na začátku roku oznámila, že navrhne revizi tohoto nařízení. Cílem této revize je:

– zjednodušit přístup k evropské občanské iniciativě a její použití pro organizátory a signatáře

– plně využít potenciálu evropské občanské iniciativy jako nástroje podporujícího diskusi a zapojení občanů na úrovni EU, a přiblížit tak Unii občanům.

Komise by chtěla prostřednictvím této konzultace získat názory občanů a zúčastněných stran na stávající nařízení. Otázky se zaměřují se na zjištěné nedostatky a na možnosti, jak nařízení zlepšit.

Jak zaslat příspěvek

Uvítáme, když se do této konzultace zapojíte tím, že vyplníte náš online dotazník. V případě potřeby můžete na konci dotazníku přiložit svůj vlastní dokument, např. písemné stanovisko. Tento dokument se bude považovat za součást vašeho příspěvku do této konzultace.

Pokud nám chcete svůj příspěvek předat jiným způsobem, obraťte se prosím na: sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Všechny odpovědi v rámci této konzultace budou zveřejněny. Můžete požádat o to, aby byly vaše odpovědi zveřejněny anonymně.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti, a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Zobrazit dotazník

Dotazník bude k dispozici ve všech úředních jazycích EU nejpozději do dvou týdnů od zahájení konzultace. Odpovídat na otázky v dotazníku lze v kterémkoli z úředních jazyků Unie.

Další informace

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této konzultace se obracejte na: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Zobrazit příspěvky

Komise zveřejní příspěvky do konzultace krátce po jejím ukončení na internetových stránkách evropské občanské iniciativy.

Výsledky konzultace

Po ukončení konzultace provede Komise shrnutí jejích výsledků. Výsledky budou zohledněny při přípravě souvisejícího legislativního návrhu.

Právní upozornění

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů