За настоящата консултация

Период на консултацията
24 май 2017 - 16 август 2017
Теми
Институционални въпроси

Целева група

Граждани и заинтересовани страни, по-специално:

  • организации, например организации на гражданското общество, които работят за популяризиране на инструментите на демокрацията на участието
  • публични органи, които работят в областта на Европейската гражданска инициатива и/или разполагат с подобни инструменти на демокрацията на участието.

Цел на консултацията

Европейската гражданска инициатива, предвидена в Договора за Европейския съюз, позволява на гражданите на ЕС да участват пряко в разработването на политиките на Съюза, като призоват Европейската комисия да направи законодателно предложение. За да бъде разгледана от Комисията, дадена инициатива трябва да събере подкрепа от поне 1 милион граждани на ЕС от най-малко седем държави членки. Комисията трябва да реши дали да направи законодателно предложение и да обясни причините за решението си.

Правилата и процедурите на Европейската гражданска инициатива са определени в Регламент на ЕС, приет от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз през февруари 2011 г. (за повече информация отидете на уебсайта на Европейската гражданска инициатива). Организирането на такива инициативи е възможно от април 2012 г.

През март 2015 г. Комисията посочи редица предизвикателства пред настоящите правила и процедури в доклад относно прилагането на регламента. Оттогава заинтересованите страни и институциите анализираха и оцениха инструмента, като посочиха редица недостатъци в начина, по който той работи (за повече информация вижте уебсайта на Европейската гражданска инициатива).

Комисията реши да обърне внимание на тези недостатъци и обяви по-рано през годината, че ще предложи преразглеждане на регламента. Целта на преразглеждането е:

- Европейската гражданска инициатива да стане по-достъпна и по-лесна за използване от организатори и поддръжници;

- да се реализира пълният потенциал на Европейската гражданска инициатива като инструмент за насърчаване на дебата и гражданското участие на равнище ЕС и за доближаване на ЕС до гражданите;

Настоящата консултация има за цел да събере вижданията на граждани и заинтересовани страни относно настоящия регламент. Тя е насочена към недостатъците, които са установени, и към възможностите за подобряване на настоящия регламент.

Как да изпратите вашите отговори

Препоръчваме ви да изразите мнението си, като отговорите на онлайн въпросника. Ако желаете, в края на въпросника ще имате възможност да качите документ, например документ за позиция. Той ще бъде смятан за част от вашия отговор на консултацията.

Ако искате да изразите мнението си по друг начин, моля, пишете на адрес sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Всички отговори на консултацията ще бъдат публично достъпни. Може да изберете мнението ви да бъде публикувано анонимно.

В интерес на прозрачността приканваме организациите да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, отговорите ѝ се публикуват отделно от тези на регистрираните организации.

Към въпросника

Този въпросник ще бъде достъпен на всички официални езици на ЕС в срок от 2 седмици от началото на консултацията. Отговори могат да се изпращат на всички официални езици на ЕС.

Допълнителна информация

За контакти

Ако имате въпроси във връзка с тази обществена консултация, моля, пишете на адрес: sg-eci-consultation@ec.europa.eu

Разглеждане на отговорите

Комисията ще публикува отговорите малко след края на периода на консултация на уебсайта на Европейската гражданска инициатива.

Резултати от консултацията

Комисията ще обобщи отговорите, след като консултацията приключи. Резултатите ще бъдат взети предвид при изготвянето на законодателното предложение.

Правна информация

Специална декларация за поверителност