Om samrådet

Samrådsperiod
22 januari 2018 - 16 april 2018
Politikområden
Inre marknaden, Näringsliv

Målgrupp

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill särskilt gärna ha svar från

  • intresserade privatpersoner/privata slutanvändare av byggprodukter
  • företag eller egenföretagare, särskilt små och medelstora företag (tillverkare, importörer, distributörer, byggare, designer, leverantörer och yrkesverksamma slutanvändare)
  • företagsrepresentanter (näringslivsorganisationer, handelskammare och yrkesorganisationer)
  • tekniska organ (anmälda organ, tekniska bedömningsorgan, standardiseringsorgan och Europeiska organisationen för tekniskt godkännande)
  • myndigheter och provningsorgan (marknadsövervakning, t.ex. inspektörer/tillsynsorgan, ackrediteringsorgan, anmälande myndigheter, kontaktpunkter för byggprodukter och byggövervakningssystem)
  • icke-statliga organisationer
  • akademiska institutioner och forsknings- och teknikorganisationer
  • företrädare för byggarbetare
  • konsumentorganisationer

Syftet med samrådet

Förordningen om byggprodukter (EU) nr 305/2011 ska se till att den inre marknaden fungerar för produkter som används vid byggnads- och anläggningsarbeten. Därför innehåller förordningen regler för att bedöma byggprodukternas prestanda och för att meddela resultaten genom ett gemensamt tekniskt språk (som huvudsakligen består av harmoniserade europeiska harmoniserade standarder och bedömningsdokument) som ska användas i hela EU. Byggprodukter som har bedömts i enlighet med förordningen är CE-märkta. EU-länderna får införa regler för bygg- och anläggningsarbetenas utformning och säkerhet om de använder förordningens gemensamma tekniska språk för CE-märkta produkter. På så sätt får branschen, myndigheterna och konsumenterna tillgång till tillförlitlig och jämförbar information så att de kan jämföra prestandan hos produkter från olika tillverkare i olika länder. Då kan man också förhindra att vissa produkter utestängs från nationella marknader bara för att de är tillverkade och testade i ett annat land.

Faktorer som påverkar tillämpningen av förordningen har dock tagits upp i flera dokument, t.ex. 2016 års rapport om genomförandet av förordningen om byggprodukter, yttranden från Refitplattformen och studier om reglerna för den europeiska byggsektorn. Det gäller bland annat behovet av att förtydliga de förenklade bestämmelserna, bristen på uppgifter om i vilken utsträckning mikroföretagen använder de förenklade bestämmelserna och förfarandena, förhållandet till förordning 1025/2012 om standardisering och obligatorisk användning av standarder i förordningen om byggprodukter, branschspecifika bestämmelser om marknadsövervakning och kontroll, detaljerade regler om anmälda organ och förenkling av förfarandereglerna för att slutföra de europeiska bedömningsdokumenten. I EU-kommissionens paket om energiunionen från november 2016 nämns behovet av att lösa problemet med fragmenteringen av den inre marknaden för byggprodukter. Kommissionen genomför därför ett samråd och en konsekvensanalys inför ett eventuellt EU-initiativ för att ändra EU-reglerna om byggprodukter.

Med det här samrådet vill vi ge alla intresserade privatpersoner och aktörer möjligheten att bidra till arbetet och lämna synpunkter på viktiga frågor för utvärderingen och konsekvensanalysen. Samrådet kompletterar därmed tidigare, mer riktade samråd.

Samrådet kommer att bidra till kommissionens utvärdering och konsekvensanalys och det eventuella lagförslaget (om utvärderingen visar att EU-reglerna om byggprodukter behöver ändras).

Så lämnar du ditt bidrag

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet.

Enkäten finns på 23 officiella EU-språk och du kan svara på vilket du vill av dem. 

Bakgrundsmaterial

Mer information

Läs bidragen

För att öka öppenheten uppmanas organisationer att informera allmänheten om vilka de är genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget under en särskild rubrik.

Resultatet av samrådet och nästa steg

Vi kommer att analysera och sammanfatta resultaten i en rapport som läggs ut på den här webbplatsen och webbplatsen för avdelningen för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Skydd av personuppgifter

Vi kommer att lägga ut ditt svar och dina personuppgifter på den här webbplatsen, om du inte motsätter dig publicering av personuppgifterna.

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas./info/privacy-statement-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_sv

Kontakt