Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
22 január 2018 - 16 apríl 2018
Oblasti
Jednotný trh, Podnikanie a priemysel

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Uvítame najmä príspevky:

  • zainteresovaných jednotlivcov/súkromných koncových používateľov stavebných výrobkov,
  • spoločností alebo živnostníkov, a to najmä malých a stredných podnikov (výrobcov, dovozcov, distribútorov, stavebných firiem, projektantov, dodávateľov, odborných koncových používateľov),
  • zástupcov podnikov (priemyselných združení, obchodných komôr, profesijných organizácií),
  • technických orgánov (notifikovaných orgánov, orgánov technického posudzovania, normalizačných orgánov, Európskej organizácie pre technické posudzovanie),
  • verejných orgánov a orgánov testovania (orgánov dohľadu nad trhom, napr. inšpektorov/orgánov presadzovania práva, akreditačných orgánov, notifikujúcich orgánov, kontaktných miest pre výrobky, subjektov stavebnej kontroly),
  • mimovládnych organizácií,
  • akademických, výskumných a technologických organizácií,
  • zástupcov stavebných pracovníkov,
  • spotrebiteľských organizácií.

Cieľ konzultácie

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch sa zameriava na zabezpečenie fungovania jednotného trhu pre výrobky použité pri výstavbe budov a infraštruktúry. Na tento účel sa v nariadení o stavebných výrobkoch stanovujú pravidlá na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov a informovanie o výsledkoch posúdenia prostredníctvom spoločného odborného jazyka (pozostávajúceho najmä z harmonizovaných európskych noriem a európskych dokumentov pre posúdenia), ktorý sa uplatňuje v rámci celej EÚ. Stavebné výrobky posúdené v súlade s pravidlami nariadenia o stavebných výrobkoch majú označenie CE. Krajiny EÚ si môžu voľne stanoviť pravidlá v oblasti navrhovania a bezpečnosti budov a infraštruktúrnych stavieb, pokiaľ tak urobia prostredníctvom spoločného odborného jazyka pre výrobky s označením CE a v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch. Cieľom je zabezpečiť dostupnosť spoľahlivých a porovnateľných informácií o parametroch stavebných výrobkov pre odborníkov, verejné orgány a spotrebiteľov, čo umožňuje porovnanie parametrov výrobkov od rôznych výrobcov v rôznych krajinách. Z tohto dôvodu sa nariadením predchádza vylúčeniu niektorých výrobkov z vnútroštátnych trhov len preto, že boli vyrobené a ich parametre odskúšané v inej krajine.

Vo viacerých zdrojoch, ako napríklad v správe z roku 2016 o vykonávaní nariadenia o stavebných výrobkoch, stanoviskách platformy REFIT či štúdiách o európskych predpisoch v stavebníctve, sa identifikovali problémy, ktoré ovplyvňujú fungovanie nariadenia o stavebných výrobkoch (napr. potreba objasniť zjednodušujúce ustanovenia, obmedzené dôkazy o zavádzaní zjednodušujúcich ustanovení/menej prísnych režimov mikropodnikmi, súvislosť s nariadením č. 1025/2012 o normalizácii a povinné používanie noriem podľa nariadenia o stavebných výrobkoch, ustanovenia o odvetvovom dohľade nad trhom a presadzovaní právnych predpisov, podrobné pravidlá o notifikovaných subjektoch a zjednodušenie procesných pravidiel o finalizácii európskych dokumentov pre posúdenia). V balíku Európskej komisie o energetickej únii z novembra 2016 sa uvádza, že je potrebné zabrániť roztrieštenosti vnútorného trhu so stavebnými výrobkami. Z tohto dôvodu Komisia v súčasnosti uskutočňuje spoločné hodnotenie a posúdenie vplyvu možnej iniciatívy EÚ zameranej na revíziu pravidiel EÚ o stavebných výrobkoch.

Cieľom tejto verejnej konzultácie je poskytnúť všetkým zainteresovaným občanom a stranám príležitosť zapojiť sa do tejto iniciatívy a vyjadriť názory na kľúčové otázky týkajúce sa hodnotenia a posúdenia vplyvu. Okrem toho táto konzultácia dopĺňa predchádzajúce, cielenejšie konzultácie so zainteresovanými stranami.

Konzultácia bude podkladom pre hodnotiacu správu Komisie a správu o posúdení vplyvu, ako aj legislatívny návrh, ktorý bude správu sprevádzať, ak výsledok hodnotenia poukáže na to, že je potrebné zmeniť pravidlá EÚ o stavebných výrobkoch.

Spôsob predkladania príspevkov

Príspevky môžete zasielať prostredníctvom online dotazníka.

Dotazník je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ a odpovedať môžete v ktoromkoľvek z nich. 

Referenčné dokumenty

Doplňujúce informácie

Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak organizácia nie je zaregistrovaná, jej príspevok uverejníme oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Komisia posúdi a zhrnie výsledky v správe, ktorá bude verejnosti sprístupnená na tomto webovom sídle a webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Ochrana osobných údajov

Poskytnuté príspevky budú spolu s totožnosťou prispievateľa zverejnené na tomto webovom sídle, pokiaľ prispievateľ nebude mať námietky voči uverejneniu jeho osobných údajov.

Pozorne si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Kontaktné údaje