Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
22 siječnja 2018 - 16 travnja 2018
Teme
Jedinstveno tržište, Poduzetništvo i industrija

Ciljna skupina

Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Na sudjelovanje se posebno pozivaju:

  • zainteresirani pojedinci / privatni krajnji korisnici građevnih proizvoda
  • društva ili samostalni poduzetnici, posebno mala i srednja poduzeća (proizvođači, uvoznici, distributeri, građevinari, projektanti, dobavljači, profesionalni krajnji korisnici)
  • predstavnici poduzeća ili poduzetnika (udruge unutar industrije, gospodarske komore, strukovne organizacije)
  • tehnička tijela (prijavljena tijela, tijela za tehničko ocjenjivanje, normirna tijela, Europska organizacija za tehničko ocjenjivanje)
  • javna tijela i tijela za ispitivanje (nadzor tržišta, npr. inspektori / tijela za provođenje zakonodavstva, akreditacijska tijela, tijela koja podnose prijavu, kontaktne točke za proizvode, nadzori gradnje)
  • nevladine organizacije
  • akademske, istraživačke i tehnološke organizacije
  • predstavnici građevinskih radnika
  • udruge potrošača.

Cilj savjetovanja

Uredbom o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011 (CPR) nastoji se postići funkcioniranje jedinstvenog tržišta za proizvode koji se upotrebljavaju za gradnju zgrada i infrastrukturne radove. Kako bi se to postiglo, CPR-om se propisuju pravila o ocjenjivanju svojstava građevnih proizvoda te o obavješćivanju o rezultatima ocjenjivanja zajedničkim tehničkim jezikom (koji uglavnom sadržava usklađene europske norme i europske dokumente za ocjenjivanje) koja bi se trebala koristiti diljem EU-a. Na građevnim bi proizvodima koji se ocjenjuju u skladu s pravilima CPR-a trebala biti oznaka CE. Države EU-a mogu donositi propise o konstrukciji i sigurnosti zgrada i infrastrukturnih radova ako se pritom koriste zajedničkim tehničkim jezikom CPR-a za proizvode s oznakom CE. Time se pouzdane i usporedive informacije o svojstvima građevnih proizvoda nastoji učiniti dostupnima profesionalcima, javnim tijelima i potrošačima i omogućiti im usporedbu svojstava proizvoda različitih proizvođača iz različitih zemalja. Stoga se izbjegava isključivanje nekih proizvoda s nacionalnih tržišta samo zato što su proizvedeni u drugoj zemlji ili su u njoj ispitana njihova svojstva.

U nekoliko su izvora, primjerice u izvješću o provedbi CPR-a iz 2016., mišljenjima s platforme REFIT i studijama o uredbama o europskom građevinskom sektoru, utvrđena pitanja koja utječu na funkcioniranje CPR-a, kao što su potreba za objašnjenjem u pogledu odredbama o pojednostavnjenju, ograničeni dokazi o primjeni odredaba o pojednostavnjenju / pojednostavnjenih režima za mikropoduzeća, veza s Uredbom 1025/2012 o normizaciji i obveznoj upotrebi normi u CPR-u, odredbe o nadzoru tržišta i provođenju specifične za sektor, detaljna pravila u pogledu prijavljenih tijela i pojednostavnjenje postupovnih pravila za finalizaciju europskih dokumenata za ocjenjivanje). U paketu mjera za energetsku uniju Europske komisije iz studenoga 2016. spominje se potreba za pronalaženjem rješenja u pogledu fragmentacije unutarnjeg tržišta za građevne proizvode. Stoga Komisija trenutačno provodi zajedničku evaluaciju i procjenu učinka za potrebe moguće inicijative EU-a za preispitivanje propisa EU-a o građevnim proizvodima.

Ovim se javnim savjetovanjem nastoji svim zainteresiranim građanima i dionicima pružiti prilika da pridonesu toj inicijativi i izraze svoja stajališta o ključnim pitanjima koja su relevantna za evaluaciju i procjenu učinka. Pružanjem te prilike ovo savjetovanje dopunjuje prethodna, ciljanija savjetovanja s dionicima.

Savjetovanjem će se dobiti informacije za izvješće Komisije o evaluaciji i procjeni učinka te za zakonodavni prijedlog koji će pratiti izvješće pokažu li zaključci evaluacije da je potrebno mijenjati propise EU-a o građevnim proizvodima.

Kako poslati odgovor

Pošaljite svoje odgovore putem sljedećeg internetskog upitnika.

Upitnik je dostupan na 23 službena jezika EU-a te se odgovori mogu predati na bilo kojem od tih jezika. 

Referentni dokumenti

Dodatne informacije

Zaprimljeni odgovori

Kako bi postupak bio transparentan, organizacije se pozivaju da upisom u registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova kodeksa ponašanja javnosti predoče odgovarajuće podatke o sebi. Ako organizacija nije registrirana, njezini će se odgovori objaviti odvojeno od odgovora registriranih organizacija.

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Komisija će sažeti i ocijeniti rezultate u izvješću, koje će biti javno dostupno na ovoj stranici i na stranici Odjela za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Zaštita osobnih podataka

Primljeni odgovori i identitet sudionika objavit će se na ovoj internetskoj stranici, osim ako se sudionik protivi objavi osobnih podataka.

Pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka koja sadržava informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima.

Kontakt