Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
22 Ιανουάριος 2018 - 16 Απρίλιος 2018
Τομείς
Ενιαία αγορά, Επιχειρήσεις και βιομηχανία

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις. Ειδικότερα, καλούνται να συμμετάσχουν:

  • ενδιαφερόμενα άτομα/ιδιώτες τελικοί χρήστες δομικών προϊόντων,
  • εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, σχεδιαστές, οικοδομικές επιχειρήσεις, προμηθευτές, επαγγελματίες τελικοί χρήστες)
  • εκπρόσωποι επιχειρήσεων (βιομηχανικές ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις)
  • τεχνικοί οργανισμοί (κοινοποιημένοι οργανισμοί, οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης, οργανισμοί τυποποίησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης)
  • δημόσιες αρχές και φορείς δοκιμών (φορείς εποπτείας της αγοράς π.χ. επιθεωρητές/αρχές επιβολής του νόμου, φορείς πιστοποίησης, κοινοποιούσες αρχές, σημεία επαφής για τα προϊόντα, φορείς ελέγχου κτιρίων)
  • μη κυβερνητικές οργανώσεις
  • πανεπιστήμια, οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας
  • εκπρόσωποι των εργαζομένων του κατασκευαστικού τομέα
  • οργανώσεις καταναλωτών

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 305/2011 για τα δομικά προϊόντα (ΚΔΠ) έχει ως στόχο τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων και στα έργα υποδομής. Για τον σκοπό αυτό, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει κανόνες για την αξιολόγηση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων και για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, μέσω μιας κοινής τεχνικής γλώσσας (η οποία συνίσταται κυρίως σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα δομικά προϊόντα που αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΔΠ φέρουν τη σήμανση CE. Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν κανόνες για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια των κτιρίων και των έργων υποδομής, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούν την κοινή τεχνική γλώσσα του εν λόγω κανονισμού για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι επαγγελματίες, οι δημόσιες αρχές και οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις των δομικών προϊόντων, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις προϊόντων που παράγουν διάφορες βιομηχανίες σε διαφορετικές χώρες. Ως εκ τούτου, αποτρέπεται ο αποκλεισμός από τις εθνικές αγορές ορισμένων προϊόντων μόνο και μόνο επειδή έχουν παραχθεί και δοκιμαστεί για τις επιδόσεις τους σε άλλη χώρα.

Διάφορες πηγές, όπως η έκθεση του 2016 σχετικά με την εφαρμογή του ΚΔΠ, γνωμοδοτήσεις της πλατφόρμας REFIT και μελέτες για το κανονιστικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα έχουν επισημάνει ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ΚΔΠ, όπως την ανάγκη διευκρινίσεων όσον αφορά την απλούστευση των διατάξεων, την έλλειψη επαρκών στοιχείων σχετικά με την υιοθέτηση απλουστευτικών διατάξεων/ευνοϊκότερων καθεστώτων από πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη σύνδεση με τον κανονισμό 1025/2012 σχετικά με την τυποποίηση και υποχρεωτική χρήση προτύπων στον ΚΔΠ, τις τομεακές διατάξεις εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας, τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τον εξορθολογισμό των διαδικαστικών κανόνων για την κατάρτιση ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης. Η δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, του Νοεμβρίου 2016, επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς για τα δομικά προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος κοινή αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων που ενδεχομένως οδηγήσουν σε πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ως στόχο να δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς τη δυνατότητα να συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία και να διατυπώσουν τις απόψεις τους για βασικά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και την εκτίμηση επιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνει τις προηγούμενες πιο στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση, από την Επιτροπή, της έκθεσης αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων, καθώς και της νομοθετικής πρότασης που συνοδεύει την έκθεση, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των κανόνων της ΕΕ για τα δομικά προϊόντα.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέσω του ακόλουθου διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από αυτές. 

Έγγραφα αναφοράς

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανώσεις καλούνται να δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες που τις αφορούν μέσω της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού κώδικα δεοντολογίας. Αν η οργάνωση δεν είναι εγγεγραμμένη, οι απαντήσεις της στη διαβούλευση θα δημοσιευτούν χωριστά από τις απαντήσεις των εγγεγραμμένων οργανώσεων.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα συνοψίσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σε έκθεση την οποία θα δημοσιεύσει στον ιστότοπο της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι απαντήσεις που θα δοθούν στη διαβούλευση, καθώς και η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντος, θα δημοσιευτούν σ’ αυτόν τον ιστότοπο, εκτός εάν ο συμμετέχων αντιτίθεται στη δημοσίευση των προσωπικών του δεδομένων.

Διαβάστε την ειδική δήλωση περί απορρήτου για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.

Επικοινωνία