Obsah konzultace

Trvání konzultace
22 Leden 2018 - 16 Duben 2018
Témata
Jednotný trh, Průmysl a obchod

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Zejména uvítáme příspěvky od:

  • zainteresovaných osob / soukromých koncových uživatelů stavebních výrobků
  • společností či soukromých podnikatelů, zejména malých a středních podniků (výrobců, dovozců, distributorů, stavitelů, projektantů, dodavatelů, konečných uživatelů)
  • obchodních zástupců (průmyslových sdružení, obchodních komor, profesních organizací)
  • technických subjektů (oznámených subjektů, subjektů pro technické posuzování, normalizačních orgánů, Evropské organizace pro technické posuzování)
  • veřejných orgánů a subjektů provádějících zkoušky (např. inspektorů pro dozor nad trhem / donucovacích orgánů, akreditačních orgánů, oznamujících orgánů, kontaktních míst pro výrobky, stavebních kontrolorů)
  • nevládních organizací
  • akademické obce, výzkumných a technologických organizací
  • zástupců pracovníků ve stavebnictví
  • spotřebitelských organizací

Cíl konzultace

Účelem nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích je dosáhnout toho, aby jednotný trh fungoval i pro výrobky používané při výstavbě budov a infrastruktury. Nařízení proto za tím účelem stanoví pravidla posuzování vlastností stavebních výrobků a sdělování výsledků těchto posouzení prostřednictvím tzv. společného technického jazyka (jedná se zejména o harmonizované evropské normy a evropské dokumenty pro posuzování), který lze používat v celé Unii. Stavební výrobky, jež byly v souladu s těmito pravidly posouzeny, jsou opatřeny označením CE. Země EU si mohou pravidla, která se uplatňují při projektování a zabezpečování budov a infrastruktury, stanovovat samy. Musí k tomu však používat společný technický jazyk předepsaný pro výrobky s označením CE. Jen tak lze zajistit, aby odborníci, veřejné orgány a spotřebitelé měli k dispozici spolehlivé a srovnatelné informace o vlastnostech stavebních výrobků, díky nimž mohou porovnávat výrobky různých výrobců z různých zemí. Zamezí se tím také tomu, aby byly některé výrobky z prodeje na určitých vnitrostátních trzích vyloučeny jen proto, že byly vyrobeny a otestovány v jiné zemi.

V několika dokumentech (např. ve zprávě o provádění nařízení o stavebních výrobcích z roku 2016, stanoviscích platformy REFIT či ve studii o evropských předpisech v odvětví stavebnictví) byly odhaleny problémy, které fungování nařízení o stavebních výrobcích komplikují. Jedná se zejména o potřebu objasnit zjednodušující ustanovení, nedostatek údajů o aplikaci zjednodušujících ustanovení / mírnějších režimů ze strany mikropodniků, souvislost mezi nařízením č. 1025/2012 o normalizaci a povinným používáním norem v nařízení o stavebních výrobcích, dozor nad trhem a prosazování předpisů v jednotlivých odvětvích, prováděcí pravidla týkající se oznámených subjektů a zjednodušení procesních pravidel k dokončení evropských dokumentů pro posuzování. Na nutnost řešit problém roztříštěnosti vnitřního trhu se stavebními výrobky upozornil také balíček legislativních návrhů na vytvoření energetické unie, který Evropská komise předložila v listopadu 2016. Komise proto v současné době provádí společné hodnocení a posouzení dopadů případné iniciativy EU směřující k revizi předpisů EU týkajících se stavebních výrobků.

Účelem této veřejné konzultace je nabídnout všem zainteresovaným občanům a subjektům možnost vyjádřit své názory na hlavní otázky týkající se hodnocení a posouzení dopadů. Konzultace zároveň doplňuje předchozí, cílenou konzultaci, která byla určena zúčastněným stranám.

Pokud výsledek hodnocení ukáže, že pravidla EU o stavebních výrobcích je třeba pozměnit, využije Komise výsledky konzultace ve své zprávě o hodnocení a posouzení dopadů a v souvisejícím legislativním návrhu.

Jak zaslat příspěvek

Své odpovědi prosím zašlete prostřednictvím tohoto online dotazníku.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU a své odpovědi můžete zasílat v kterémkoli z nich. 

Referenční dokumenty

Další informace

Zobrazit příspěvky

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak o sobě veřejnosti údaje a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Výsledky konzultace a další postup

Komise zaslané odpovědi vyhodnotí a výsledky konzultace shrne ve zprávě, kterou zveřejní na těchto internetových stránkách a stránkách Generálního ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Ochrana osobních údajů

Přijaté příspěvky budou zveřejněny na těchto internetových stránkách společně s údaji o totožnosti autora, pokud autor zveřejnění svých osobních údajů neodmítne.

Seznamte se také prosím se zvláštním prohlášením o ochraně soukromí, kde uvádíme, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno.

Kontakt