За настоящата консултация

Период на консултацията
22 януари 2018 - 16 април 2018
Теми
Единен пазар, Предприятия и промишленост

Целева група

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и организации. По-специално, търсим мнения от страна на:

  • заинтересовани физически лица/частни крайни потребители на строителни продукти
  • дружества или еднолични търговци, особено малки и средни предприятия (производители, вносители, дистрибутори, строители, проектанти, доставчици, професионални крайни потребители)
  • представителите на бизнеса (стопански асоциации, търговски камари, професионални организации)
  • технически органи (нотифицирани органи, органи за техническа оценка, органи по стандартизация, Европейската организация за техническа оценка)
  • публични органи и проверяващи органи (надзор на пазара, например инспектори/правоприлагащи органи, органи по акредитация, нотифициращи органи, бюра за контакт относно продукти, сграден контрол)
  • неправителствени организации
  • академични среди, организации за научни изследвания и технологии
  • представители на строителните работници
  • потребителски организации

Цел на консултацията

Регламент (ЕС) № 305/2011 относно строителните продукти има за цел да гарантира доброто функциониране на единния пазар за продуктите, използвани в строителството на сгради и инфраструктура. Поради това в регламента за строителните продукти се предвиждат правила за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти и съобщаване на резултатите от оценките чрез общ технически език (основно хармонизирани европейски стандарти и документи за оценка), който да се използва навсякъде в ЕС. Строителните продукти, оценени в съответствие с разпоредбите на регламента, носят маркировката „СЕ“. Страните от ЕС могат свободно да определят правила за проектирането и безопасността на сградите и инфраструктурата, при условие че използват за продуктите с маркировка „СЕ“ общия технически език от регламента. Целта е да се осигури надеждна и сравнима информация за експлоатационните показатели на строителните продукти за специалистите, публичните органи и потребителите, така че те да могат да сравняват показателите на изделия от различни производители в различни държави. Така се избягва изключването от националните пазари на някои продукти единствено поради това, че са изработени и тествани в друга държава.

В няколко източници, като например в доклада от 2016 г. относно прилагането на регламента за строителните продукти, в становища на платформата REFIT и в проучвания относно разпоредбите в европейския строителен сектор, са установени проблеми, засягащи функционирането на регламента, като например необходимостта от пояснение относно разпоредбите за опростяване, оскъдните доказателства за използването на тези разпоредби/по-леките режими от страна на микропредприятията, връзката с Регламент 1025/2012 относно стандартизацията и задължителното използване на стандарти в регламента за строителните продукти, както и специфични за сектора разпоредби за надзор на пазара и правоприлагане, подробни правила относно нотифицираните органи и рационализиране на процедурните правила за приключването на европейските документи за оценяване. В пакета за енергийния съюз на Европейската комисията от ноември 2016 г. се споменава необходимостта от премахване на фрагментацията на вътрешния пазар на строителни продукти. Ето защо Комисията провежда съвместна обща оценка и оценка на въздействието на евентуална инициатива на ЕС за преразглеждане на правилата относно строителните продукти.

Тази обществена консултация има за цел да предостави на всички заинтересовани граждани и заинтересовани страни възможност да дадат своя принос по темата и да споделят вижданията си по ключови въпроси от значение за общата оценка и оценката на въздействието. Предоставяйки тази възможност, консултацията допълва предходни, по-целенасочени консултации със заинтересованите страни.

Консултацията ще осигури информация за доклада на Комисията за обща оценка и оценка на въздействието и за законодателно предложение, което ще придружава доклада, ако резултатът от оценката посочи необходимостта от промени на правилата на ЕС за строителните продукти.

Как да изпратите вашите отговори

Моля, изпратете коментарите си чрез следния онлайн въпросник.

Въпросникът е достъпен на 23 официални езика на ЕС и отговорите могат да бъдат изпратени на всеки един от тях. 

Референтни документи

Допълнителна информация

Разглеждане на отговорите

В интерес на прозрачността приканваме организациите да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение. Ако организацията не е регистрирана, нейните коментари ще бъдат публикувани отделно от коментарите на регистрираните организации.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Комисията ще оцени и обобщи резултатите в доклад, който ще бъде достъпен за обществеността на този уебсайт и на сайта на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

Защита на личните данни

Получените отговори и самоличността на участниците ще бъдат публикувани на настоящия уебсайт, освен ако участникът не е възразил срещу публикуването на личните си данни.

Моля, прочетете специалната декларация за поверителност, за да се информирате как ще бъдат обработвани вашите лични данни и отговори.

Контакт