Obsah konzultace

Trvání konzultace
17 červenec 2018 - 9 Říjen 2018
Témata
Námořní záležitosti a rybolov

Výsledky konzultace a další postup

Obdrželi jsme 155 odpovědí.

StáhnoutPDF - 519.9 KB

StáhnoutXLS - 350.5 KB

Cílová skupina

Vítány jsou názory všech občanů i širší komunity zúčastněných stran. Oceníme zejména příspěvky od těch, kterých se problematika bezprostředně dotýká, tj.:

 • orgánů členských států EU zabývajících se obchodními normami
 • výrobců a jejich sdružení
 • zpracovatelů a jejich sdružení
 • dovozců
 • hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci (např. maloobchodníků včetně prodejců ryb) a velkoobchodníků
 • účastníků dražeb
 • malých a středních podniků.

Cíl konzultace

Účelem konzultace je shromáždit podněty od všech zúčastněných stran, včetně spotřebitelů. Umožňuje získat a vyhodnotit zpětnou vazbu ohledně obchodních norem v odvětví rybolovu a akvakultury, které představují nástroj k zajištění nabídky udržitelných výrobků na trhu EU, spravedlivé hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, větší rentability tohoto odvětví a také rovných podmínek mezi produkty EU a dováženými výrobky.

Jak zaslat příspěvek

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut.

Spolu s odpověďmi můžete rovněž zaslat doplňující dokumenty, např. stanovisko. Tyto dokumenty budou zohledněny při analýze výsledků.

Online dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU s výjimkou irštiny.

Zobrazit dotazník

 

StáhnoutPDF - 95.4 KB

Další informace

Souvislosti konzultace

Obchodní normy EU vymezují konkrétní požadavky na jakost produktů rybolovu ze zemí Unie a ze zemí mimo Unii, které jsou uváděny na vnitřní trh EU. Jejich účelem je:

 1. zajistit, aby se na trh EU dostávaly výrobky z udržitelné produkce
 2. uplatňovat jednotná a transparentní kritéria v rámci celého jednotného trhu
 3. zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž na jednotném trhu
 4. zvyšovat rentabilitu produkce.

Stávající obchodní normy se vztahují na některé čerstvé a chlazené výrobky, konzervované tuňáky (rodu Thunnus a Katsuwonu, tzv. pravé, a ostatních rodů a pelamidy, tzv. nepravé), konzervované sardinky a výrobky typu sardinek. Obchodní normy EU jsou závazné v rámci dodavatelského řetězce (mezi producenty, maloobchodníky a potenciálními zprostředkovateli), ale na spotřebitele se nevztahují.

U čerstvých produktů určují obchodní normy minimální velikost a kvalitu, jakož i stupeň čerstvosti (Extra, A a B) a velikostní kategorii (1, 2, 3 atd., v závislosti na druhu). Stupeň čerstvosti vychází z organoleptických kritérií (např. barva pokožky, oči, struktura).

U konzervovaných tuňáků a konzervovaných sardinek a výrobků typu sardinek obchodní normy EU zahrnují: 1) povolené druhy, 2) podrobný popis obchodní úpravy (např. u tuňáka: tuhý, kusy, filé, šupiny, drcený; u sardinek: bez kostí, bez kůže, filé, kusy atd.), 3) definici kuchyňské přípravy (v olivovém oleji, přírodní, v rostlinném oleji, v rajčatové omáčce, v marinádě apod.) a 4) minimální poměr mezi hmotností v obalu po sterilizaci a čistou hmotností.

Účelem současného hodnocení je proto posoudit, do jaké míry stávající obchodní normy EU stále slouží danému účelu.

Rejstřík transparentnosti

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Ochrana osobních údajů

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000. Další informace o ochraně osobních údajů

Upozorňujeme, že bez ohledu na to, kterou variantu zvolíte, se na váš příspěvek může vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude tato žádost posouzena na základě podmínek stanovených v tomto nařízení a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.