Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
11 Ιανουαρίου 2018 - 5 Απριλίου 2018
Τομείς
Περιβάλλον
Τμήματα

Δείτε τις απαντήσεις

ΤηλεφόρτωσηXLS - 68.2 MB

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

A factsheet and a summary of the results of the consultation are published below:

Factsheet: Public consultation on an EU pollinators initiative

Summary of the results of the public consultation

There were 66 579 replies to the public consultation. All replies are published below:

Replies to public consultation on an EU initiative for pollinators

Submitted position papers

 

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τη μείωση των επικονιαστών, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας της ΕΕ σχετικά με τους επικονιαστές. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει τα αίτια και τις συνέπειες της μείωσης των επικονιαστών και πιθανά μέτρα μετριασμού αυτών των συνεπειών, καθώς και τη διάσταση του προβλήματος σε επίπεδο ΕΕ. 

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο μέσω του EU Survey.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Όλες οι απαντήσεις που θα ληφθούν θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω του EU Survey.

Πριν απαντήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την ειδική δήλωση περί απορρήτου. 

Privacy statement for the public consultation on an EU initiative for pollinators

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις (όπως ΜΚΟ, εμπορικές ενώσεις, επιχειρήσεις κ.λπ.) που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις να παράσχουν στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν, τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τις δομές τους, μέσω της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού κώδικα δεοντολογίας.

Εάν η οργάνωσή σας είναι εγγεγραμμένη, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό μητρώου της όταν συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι απαντήσεις σας θα θεωρηθεί ότι εκφράζουν τις απόψεις της οργάνωσής σας.

Εάν η οργάνωσή σας δεν είναι εγγεγραμμένη, έχετε τη δυνατότητα να την εγγράψετε τώρα. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην παρούσα σελίδα για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας ως εγγεγραμμένη οργάνωση.

Κατά την ανάλυση των απαντήσεων σε μια διαβούλευση, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων που επιλέγουν να μην εγγραφούν θα θεωρηθούν ατομικές απαντήσεις (εκτός εάν οι συμμετέχοντες αναγνωρίζονται ως εκπρόσωποι ενδιαφερομένων μερών βάσει διατάξεων της Συνθήκης (άρθρα 154 -155 της ΣΛΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο)).

Επικοινωνία