Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
9 január 2018 - 9 marec 2018
Oblasti
Spotrebitelia, Kultúra a médiá, Digitálna ekonomika a spoločnosť, Vzdelávanie a odborná príprava, Zamestnanosť a sociálne záležitosti, Rozšírenie EÚ, Humanitárna pomoc a civilná ochrana, Medzinárodné partnerstvá, Spravodlivosť a základné práva, Migrácia a azyl, Výskum a inovácie, Regionálna politika, Šport

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

StiahnuťPDF - 862.8 KB

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií.

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a zainteresovaných strán, ktoré majú záujmy a/alebo sa podieľajú na otázkach v súvislosti so vzdelávacou mobilitou, vzdelávaním a odbornou prípravou mimo mobility, dobrovoľníckou činnosťou, humanitárnou pomocou, solidaritou, prácou s mládežou, mobilitou pracovnej sily, kultúrou, médiami a umením, občianstvom a hodnotami, oblasťou spravodlivosti, justičnou spoluprácou, právami, ochranou spotrebiteľa.

Cieľ konzultácie

Komisia v roku 2018 predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet EÚ. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v tých oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac ako členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a jej cieľom je získať názory všetkých zainteresovaných strán o tom, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

Konzultácie sa uskutočnili v kontexte hodnotení existujúcich finančných programov EÚ v niekoľkých oblastiach politiky, ktoré zohľadnili aj súčasnú výkonnosť a budúce výzvy. Názory zainteresovaných strán vyjadrené v týchto konzultáciách budú zohľadnené ako súčasť prebiehajúceho procesu pre budúci viacročný finančný rámec.

Súbežne s touto konzultáciou prebiehajú aj ďalšie, ktoré pokrývajú celé spektrum budúceho financovania EÚ v týchto oblastiach: súdržnosť, investície, bezpečnosť, migrácia a azyl, strategická infraštruktúra.

Spôsob predkladania príspevkov

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. V osobitných poliach môžete podrobnejšie opísať vaše odpovede, čím umožníte Komisii čo najlepšie pochopiť vaše stanovisko.

Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Odpovedať môžete v ktoromkoľvek z nich.

Vyplňovanie dotazníka zaberie približne 30 minút.

Zodpovedanie dotazníka budete môcť prerušiť, uložiť a pokračovať neskôr. Dotazník si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Svoje odpovede si po odoslaní môžete stiahnuť ako kópiu. Na konci dotazníka budete mať možnosť vložiť podporné dokumenty na doplnenie (max: 1 MB) vášho príspevku.

V záujme transparentnosti Komisia vyzýva organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do konzultácie, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti a prijali kódex správania. Ak ste registrovanou organizáciou, pri vypĺňaní online dotazníka uveďte svoje identifikačné číslo v registri transparentnosti. Ak vaša organizácia nie je zaregistrovaná, môžete sa zaregistrovať tu. Potom sa vráťte na túto stránku a odovzdajte svoj príspevok ako registrovaná organizácia.

Pozorne si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Zobraziť dotazník

Dotazník je dostupný tu.

Reakcie na túto konzultáciu

Komisia zverejní reakcie krátko po skončení konzultačného obdobia.

Výsledok konzultácií

Komisia zhrnie príspevky po skončení konzultačného obdobia. Vaše odpovede budú zohľadnené pri príprave komplexných návrhov pre viacročný finančný rámec po roku 2020 a pre ďalšiu generáciu finančných programov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete na týchto stránkach:

Kontakt

SG-OPC-VALUES-MOBILITY@ec.europa.eu

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Upozorňujeme, že tento dokument bol vypracovaný výhradne na informačné a konzultačné účely. Nebol prijatý ani žiadnym spôsobom schválený Európskou komisiou a nemožno ho preto považovať za vyjadrenie jej názorov. Komisia ním v nijakom prípade nepredurčuje ani nevyjadruje svoju oficiálnu pozíciu k danej problematike. Európska komisia nezaručuje správnosť poskytnutých informácií ani nepreberá zodpovednosť za žiadne ich použitie.