За настоящата консултация

Период на консултацията
9 януари 2018 - 9 март 2018
Теми
Потребители, Култура и медии, Цифрова икономика и цифрово общество, Образование и обучение, Заетост и социални въпроси, Разширяване на ЕС, Хуманитарна помощ и гражданска защита, Международно сътрудничество и развитие, Justice and fundamental rights, Миграция и убежище, Научни изследвания и иновации, Регионална политика, Спорт

Резултати от консултацията и следващи стъпки

СвалиPDF - 862.8 KB

Целева група

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация.

Приканваме всички граждани, организации и заинтересовани страни, имащи интерес и/или участващи в дейности, свързани с мобилността с учебна цел, образованието и обучението извън мобилността, доброволчеството, хуманитарната помощ, солидарността, работата с младежи, трудовата мобилност, културата, медиите и изкуствата, гражданството и ценностите, правосъдието, съдебното сътрудничество, правата, както и защитата на потребителите, да участват в тази консултация.

Цел на консултацията

През 2018 г. Комисията ще направи подробни предложения за следващото поколение финансови програми за многогодишната финансова рамка след 2020 г., която представлява дългосрочният бюджет на ЕС. Предложенията на Комисията ще бъдат оформени така, че да се даде възможност на ЕС да постигне резултати по най-важните въпроси в области, в които Съюзът може да направи повече от държавите членки, действащи поотделно. Това изисква внимателна оценка както на действията, които се били ефикасни досега, така и на онези, които могат да бъдат подобрени в бъдеще. Настоящата консултация е неразделна част от процеса и целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро в бюджета на ЕС.

Вече бяха проведени консултации в контекста на оценките на съществуващите програми за финансиране на ЕС в няколко области на политиката, включително по отношение на текущите резултати и бъдещите предизвикателства. Мненията, изразени от заинтересованите страни по време на тези консултации, ще бъдат взети предвид като част от текущия процес за бъдещата многогодишна финансова рамка.

Успоредно с това се провеждат и други консултации, обхващащи целия спектър на бъдещото финансиране от ЕС, в следните области: сближаване, инвестиции, сигурност, миграция и убежище, стратегическа инфраструктура.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в обществената консултация, като попълните онлайн въпросника. За да може Комисията да разбере възможно най-добре Вашата позиция, ви приканваме да посочите повече подробности във връзка с отговорите си в предназначените за целта текстови полета.

Въпросникът е достъпен на 23 езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки от тези езици.

Попълването на въпросника отнема приблизително 30 минути.

Можете да запазвате попълненото от вас и да продължавате по-късно. Можете да изтеглите въпросника във формат PDF. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник. В края на въпросника можете да качите придружаващи документи (максимум 1MB) в допълнение към вашите отговори.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които искат да участват в консултацията, да се регистрират в Регистъра за прозрачност и да приемат неговия Кодекс за добро поведение. Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер, когато попълвате онлайн въпросника. Ако вашата организация не е регистрирана, може да направите това тук. След това можете да се върнете на тази страница и да участвате като регистрирана организация.

Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и вашите коментари.

Към въпросника

Достъп до въпросника

Допълнителна информация

Повече информация ще намерите на следните интернет страници:

За контакт

SG-OPC-VALUES-MOBILITY@ec.europa.eu

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че настоящият документ е изготвен само с информативна и консултативна цел. Той не е приет или по някакъв начин одобрен от Европейската комисия и не следва да се смята, че изразява становището на службите на Комисията. Документът по никакъв начин не предопределя евентуална позиция на Комисията по застъпените въпроси и не представлява обявяване на такава от нейна страна. Европейската комисия не гарантира точността на предоставената информация и не носи отговорност за евентуалното ѝ използване.