Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
10 Styczeń 2018 - 9 Marzec 2018
Dziedziny
Transport, Energia, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Środowisko, Działania w dziedzinie klimatu

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Odpowiedzi zostaną uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli, organizacje i podmioty zainteresowane kwestiami związanymi z infrastrukturą strategiczną lub zaangażowane w te kwestie.

Cel konsultacji

W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu UE. Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Niniejsze konsultacje są integralnym etapem opracowania propozycji. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Podobne konsultacje odbyły się w ramach oceny istniejących programów finansowania w UE w wielu dziedzinach polityki; dotyczyły one m.in. bieżących wyników i przyszłych wyzwań. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. W celu umożliwienia Komisji jak najlepszego zrozumienia przedstawionego stanowiska zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w polach tekstowych przewidzianych do tego celu.

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach UE. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE.

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba mniej więcej 30 minut.

Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i dokończyć później. Kwestionariusz można pobrać w formacie PDF. Po wysłaniu swoich odpowiedzi można pobrać ich kopię. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks.: 1 MB) w celu uzupełnienia swoich odpowiedzi.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych udziałem w konsultacjach o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie podczas wypełniania kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją tutaj. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 

Zastrzeżenie

Uwaga: dokument ten został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie został on przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie należy zakładać, że wyraża on poglądy służb Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego, ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.