Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
10 január 2018 - 9 marec 2018
Oblasti
Bankové a finančné služby, Podnikanie a priemysel, Hospodárska súťaž, Spotrebitelia, Colníctvo, Digitálna ekonomika a spoločnosť, Hospodárstvo, financie a euro, Jednotný trh, Životné prostredie, Predchádzanie podvodom, Bezpečnosť potravín, Inštitucionálne záležitosti, Justice and fundamental rights, Migrácia a azyl, Výskum a inovácie, Regionálna politika, Jednotný trh, Dane, Doprava, Verejné zdravie

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

StiahnuťPDF - 870.3 KB

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií.

Do tejto konzultácie sa môžu zapojiť všetci občania, organizácie a zainteresované subjekty, ktoré prejavujú záujem o danú problematiku a/alebo sa zúčastňujú na riešení otázok v oblastiach investícií, podnikania, výskumu, inovácie a MSP.

Cieľ konzultácie

V roku 2018 Komisia predloží komplexné návrhy finančných programov ďalšej generácie na obdobie viacročného finančného rámca po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v tých oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac ako členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu a jej cieľom je zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

Konzultácie sa uskutočnili v kontexte hodnotenia existujúcich finančných programov EÚ v niekoľkých oblastiach politiky vrátane súčasných výsledkov a budúcich výziev. Názory zainteresovaných strán vyjadrené v týchto konzultáciách budú zohľadnené v rámci prebiehajúceho procesu prípravy budúceho viacročného finančného rámca.

Paralelne s touto konzultáciou prebiehajú aj ďalšie konzultácie týkajúce sa celého spektra budúceho financovania EÚ v týchto oblastiach: súdržnosť, bezpečnosť, migrácia a azyl, strategická infraštruktúra, hodnoty a mobilita.

Spôsob predkladania príspevkov

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. V osobitných poliach môžete podrobnejšie opísať vaše odpovede, čím umožníte Komisii čo najlepšie pochopiť vaše stanovisko.

Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Odpovede možno predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Vyplňovanie dotazníka zaberie približne 30 minút.

Zodpovedanie dotazníka budete môcť prerušiť, uložiť a pokračovať neskôr. Dotazník si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Svoje odpovede si po odoslaní môžete stiahnuť ako kópiu. Na konci dotazníka budete mať možnosť pripojiť podporné dokumenty (maximálna veľkosť 1 MB) na doplnenie vášho príspevku.

V záujme transparentnosti Komisia vyzýva organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do verejnej konzultácie, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti a prijali kódex správania. Ak ste registrovanou organizáciou, pri vypĺňaní online dotazníka uveďte svoje identifikačné číslo v registri transparentnosti. Ak vaša organizácia nie je zaregistrovaná, môžete sa zaregistrovať tu. Potom sa vráťte na túto stránku a odovzdajte svoj príspevok ako registrovaná organizácia.

Pozorne si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Zobraziť dotazník

Dotazník nájdete tu.

Odpovede na túto konzultáciu

Komisia uverejní odpovede krátko po skončení konzultačného obdobia.

Výsledok konzultácií

Komisia zhrnie príspevky po skončení konzultačného obdobia. Vaše odpovede sa zohľadnia pri príprave komplexných návrhov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 a návrhov ďalšej generácie finančných programov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete na týchto stránkach:

Kontakt

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Upozorňujeme, že tento dokument bol vypracovaný výhradne na informačné a konzultačné účely. Nebol prijatý ani žiadnym spôsobom schválený Európskou komisiou a nemožno ho preto považovať za vyjadrenie jej názorov. Komisia ním v nijakom prípade nepredurčuje ani nevyjadruje svoju oficiálnu pozíciu k danej problematike. Európska komisia nezaručuje správnosť poskytnutých informácií ani nepreberá zodpovednosť za žiadne ich použitie.