Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
10 Styczeń 2018 - 9 Marzec 2018
Dziedziny
Usługi bankowe i finansowe, Przedsiębiorstwa i przemysł, Konkurencja, Konsumenci, Cła, Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe, Gospodarka, finanse i euro, Jednolity rynek, Środowisko, Zapobieganie nadużyciom finansowym, Bezpieczeństwo żywności, Sprawy instytucjonalne, Justice and fundamental rights, Migracja i azyl, Badania naukowe i innowacje, Polityka regionalna, Jednolity rynek, Opodatkowanie, Transport, Zdrowie publiczne

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

PobierzPDF - 870.3 KB

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP.

Cel konsultacji

W 2018 r. Komisja przedstawi kompleksowe wnioski ustawodawcze dotyczące nowej generacji programów finansowych realizowanych w ramach wieloletnich ram finansowych po 2020 r. (czyli długoterminowego budżetu UE). Propozycje Komisji zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Te konsultacje publiczne są integralną częścią procesu oceny, którego celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak najlepiej wykorzystać każde euro z budżetu UE.

Konsultacje odbywają się w kontekście oceny istniejących programów finansowych UE, obejmują różne obszary polityki i dotyczą zarówno dotychczasowych wyników, jak i wyzwań, jakie mogą się pojawić w przyszłości. Opinie wyrażone przez uczestników konsultacji zostaną uwzględnione jako element aktualnego procesu oceny do celów kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Równolegle do tych konsultacji prowadzone są również konsultacje w innych dziedzinach dotyczące przyszłych wydatków z budżetu UE w następujących obszarach: spójność bezpieczeństwo migracja i azyl infrastruktura strategiczna wartości i mobilność

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w przewidzianych do tego celu polach tekstowych – pozwoli to Komisji lepiej zrozumieć zebrane opinie.

Ankieta dostępna jest w 23 językach UE. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE.

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba mniej więcej 30 minut.

Można przerwać wypełnianie formularza, zapisać odpowiedzi i powrócić do nich później. Kwestionariusz można pobrać w formacie PDF. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię. Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks. 1 MB) w celu uzupełnienia udzielonych odpowiedzi.

Aby zapewnić przejrzystość, Komisja zwraca się do organizacji zainteresowanych przedstawieniem swoich uwag w ramach konsultacji publicznych o udostępnienie jej oraz podanie do wiadomości publicznej informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują, przez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości i zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Jeśli występują Państwo w imieniu zarejestrowanej organizacji, przy wypełnianiu kwestionariusza online proszę podać jej numer identyfikacyjny w rejestrze służącym przejrzystości. Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją tutaj. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na tej stronie.

Opinie uzyskane podczas konsultacji

Komisja opublikuje opinie wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji

Komisja podsumuje otrzymane odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Odpowiedzi zostaną uwzględnione przy opracowywaniu kompleksowych wniosków ustawodawczych dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz programów finansowych kolejnej generacji.

Informacje dodatkowe

Dalsze informacje dostępne są na stronach internetowych:

Kontakt

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Zastrzeżenie prawne

Uwaga: dokument ten został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie został on przyjęty ani w żaden sposób zatwierdzony przez Komisję Europejską i nie należy zakładać, że wyraża on poglądy służb Komisji. Nie ma on charakteru rozstrzygającego, ani nie stanowi oświadczenia o stanowisku Komisji w odniesieniu do kwestii objętych konsultacjami. Komisja Europejska nie gwarantuje dokładności zamieszczonych w nim informacji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.