Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
10 Janvāris 2018 - 9 Marts 2018
Temati
Banku un finanšu pakalpojumi, Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Konkurence, Patērētāji, Muita, Digitālā ekonomika un sabiedrība, Ekonomika, finanses un eiro, Vienotais tirgus, Vide, Cīņa pret krāpšanu, Pārtikas nekaitīgums, Institucionālās lietas, Justice and fundamental rights, Migrācija un patvērums, Pētniecība un inovācija, Reģionālā politika, Vienotais tirgus, Nodokļu politika, Transports, Sabiedrības veselība

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

LejupielādētPDF - 870.3 KB

Mērķgrupa

Šī apspriešana ir domāta visiem iedzīvotājiem un organizācijām.

Visi iedzīvotāji, organizācijas un personas, kam ir interese par jautājumiem, kas ir saistīti ar investīcijām, uzņēmējdarbību, pētniecību, inovāciju un MVU, ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā.

Apspriešanas mērķis

2018. gadā Komisija nāks klajā ar sīki izstrādātiem priekšlikumiem attiecībā uz nākamās paaudzes finanšu programmām un ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada. Komisijas priekšlikumi tiks veidoti tā, lai ES spētu sasniegt rezultātus vissvarīgākajos jautājumos jomās, kurās ES var panākt vairāk nekā dalībvalstis, kas rīkojas atsevišķi. Tam ir nepieciešams rūpīgi novērtēt gan darbības, kas līdz šim bijušas efektīvas, gan tās, kuras nākotnē var uzlabot. Šī apspriešana ir neatņemama šī procesa daļa, un tās mērķis ir apkopot visu ieinteresēto personu viedokļus par to, kā nodrošināt, ka katrs eiro no ES budžeta tiek iztērēts lietderīgi.

Esošo ES finanšu programmu novērtēšanas kontekstā ir aizvadītas vairākas apspriešanas, kas aptver vairākas politikas jomas, tostarp pašreizējos rezultātus un turpmākos uzdevumus. Viedokļus, ko šo apspriešanu laikā būs paudušas ieinteresētās personas, ņems vērā pašreizējā ar daudzgadu finanšu shēmu saistītā procesa ietvaros.

Paralēli pašreizējai apspriešanai Komisija sāk citas sabiedriskās apspriešanas, kas aptver turpmākā ES finansējuma visu spektru šādās jomās: kohēzija, drošība, migrācija un patvērums, stratēģiskā infrastruktūra, vērtības un mobilitāte.

Kā iesniegt atbildes

Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu. Lai Komisija varētu labāk izprast jūsu nostāju, aicinām sīkāk paskaidrot savas atbildes šim nolūkam paredzētos tekstlodziņos.

Anketa ir pieejama 23 ES oficiālajās valodās. Atbildes var iesniegt jebkurā oficiālajā ES valodā.

Lai aizpildītu anketu, jums vajadzēs aptuveni 30 minūtes.

Ja vēlaties ieturēt pauzi, varat saglabāt savu darbu un vēlāk turpināt. Varat lejupielādēt anketu PDF formātā. Kolīdz atbildes ir nosūtītas, varat lejupielādēt to kopiju. Lai papildinātu savu atbildi, anketas beigās, ja vēlaties, varat augšupielādēt pavaddokumentus (maksimums 1MB).

Caurskatāmības labad Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas izteikties sabiedriskās apspriešanas ietvaros, reģistrēties Pārredzamības reģistrā un parakstīt tā ētikas kodeksu. Ja pārstāvat reģistrētu organizāciju, norādiet savu reģistrācijas numuru Pārredzamības reģistrā, kad sniedzat atbildes uz anketas jautājumiem tiešsaistē. Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, varat to reģistrēt te. Pēc tam varat atgriezties šajā lapā un iesniegt aizpildīto anketu kā reģistrēta organizācija.

Ir svarīgi izlasīt īpašo paziņojumu par privātumu, lai zinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un sniegtās atbildes.

Skatīt aptaujas anketu

Jūs varat piekļūt anketai te.

Atbildes uz šīs apspriešanas jautājumiem

Komisija publicēs saņemtās atbildes drīz pēc apspriešanas perioda beigām.

Apspriešanas rezultāts

Pēc apspriešanas perioda beigām Komisija atbildes apkopos. Jūsu atbildes ņems vērā, sagatavojot visaptverošus priekšlikumus par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada un attiecībā uz ES finanšu programmu nākamo paaudzi.

Papildu informācija

Plašāka informācija ir pieejama šādās tīmekļa lapās:

Kontaktinformācija

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Atruna

Šis dokuments ir izstrādāts tikai informācijas un apspriešanas vajadzībām. Eiropas Komisija to nav pieņēmusi vai citādi apstiprinājusi, un nevajadzētu uzskatīt, ka tas izsaka Komisijas darbinieku viedokli. Dokuments nekādā ziņā neliecina par varbūtēju Komisijas nostāju iztirzātajos jautājumos un to nepauž. Eiropas Komisija negarantē sniegtās informācijas pareizumu un neuzņemas atbildību par tās izmantošanu.