Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
10 jaanuar 2018 - 9 märts 2018
Teemasid
Pangandus ja finantsteenused, Ettevõtlus ja tööstus, Konkurents, Tarbijad, Toll, Digitaalmajandus ja -ühiskond, Majandus, rahandus ja euro, Ühtne turg, Keskkond, Pettuse ärahoidmine, Toiduohutus, Institutsioonilised küsimused, Justice and fundamental rights, Ränne ja varjupaigaküsimused, Teadusuuringud ja innovatsioon, Regionaalpoliitika, Ühtne turg, Maksustamine, Transport, Rahvatervis

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Laadi allaPDF - 870.3 KB

Sihtrühm

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja organisatsioonid.

Selles konsultatsioonis on oodatud osalema kõik kodanikud, organisatsioonid ja huvirühmad, kes on huvitatud investeeringute, ettevõtluse, teadusuuringute, innovatsiooni ja VKEdega seotud küsimustest ja/või kes on nendega seotud.

Konsultatsiooni eesmärk

2018. aastal on komisjonil kavas teha olulised ettepanekud rahastamisprogrammide järgmise põlvkonna kohta 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, mis on ELi pikaajaline eelarve. Komisjon koostab oma ettepanekud selliselt, et EL saaks jõuda tulemusteni kõige olulisemates küsimustes ja valdkondades, kus EL suudab saavutada rohkem kui liikmesriigid omaette. Selleks tuleb hoolega analüüsida nii seda, mis on minevikus hästi korda läinud, kui ka seda, mida saaks edaspidi paremini teha. Käesolev konsultatsioon on selle protsessi lahutamatu osa ja selle eesmärk on koguda kõigi huvitatud poolte seisukohti selle kohta, kuidas igat ELi eelarves olevat eurot kõige otstarbekamalt kasutada.

Olemasolevate ELi finantsprogrammide hindamise raames on sarnased konsultatsioonid mitmes poliitikavaldkonnas juba toimunud ning muu hulgas on hinnatud seniseid tulemusi ja tulevasi probleeme. Nende konsultatsioonide käigus avaldatud huvirühmade seisukohti võetakse arvesse uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamisel.

Samaaegselt käesoleva konsultatsiooniga on käimas ka teisi, mis hõlmavad kõiki ELi fondide ja rahastamisega seotud tulevikuaspekte järgmistes valdkondades: ühtekuuluvus; julgeolek; rände- ja varjupaigaküsimused; strateegiline infrastruktuur; väärtused ja liikuvus.

Kuidas oma vastust esitada?

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. Oma seisukoha selgitamiseks saate oma vastuseid täpsustada selleks ettenähtud tekstilahtrites.

Küsimustik on kättesaadav 23 ELi ametlikus keeles. Vastuseid võib esitada kõigis ELi ametlikes keeltes.

Küsimustiku täitmiseks kulub ligikaudu 30 minutit.

Võite seansi igal ajal pooleli jätta ning jätkata vastamist hiljem. Võite küsimustiku PDF-vormingus alla laadida. Kui olete vastused esitanud, saate alla laadida koopia täidetud küsimustikust. Vastuste täiendamiseks on küsimustiku lõpus võimalik üles laadida ka lisadokumente (kuni 1 MB).

Läbipaistvuse huvides palub komisjon konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel end registreerida läbipaistvusregistris ja nõustuda järgima selle käitumisjuhendit. Kui Teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige veebipõhisele küsimustikule vastates registreerimisnumber. Kui Teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis saate seda teha siin. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ja saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Et teada, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid kasutatakse, on oluline tutvuda isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Vaadake küsimustikku

Küsimustiku saate avada siin.

Konsulteerimise käigus saadud vastused

Komisjon avaldab vastused varsti pärast konsulteerimisperioodi lõppu.

Konsultatsiooni tulemused

Komisjon teeb vastustest varsti pärast konsultatsiooniperioodi lõppu kokkuvõtte. Teie vastuseid võetakse arvesse ulatuslikes ettepanekutes 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ja finantsprogrammide järgmise põlvkonna kohta.

Lisateave

Lisateavet leiate järgmistelt veebisaitidelt:

Kontakt

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Vastutuse välistamine

Palun võtke arvesse, et käesolev dokument on koostatud üksnes teadmiseks ja konsultatsiooni jaoks. Euroopa Komisjon ei ole seda vastu võtnud ega mingil viisil heaks kiitnud ning dokumenti ei tuleks käsitada komisjoni talituste seisukohti esindavana. See ei mõjuta ega kujuta endast mingil moel komisjoni seisukohti käsitletavates küsimustes. Euroopa Komisjon ei garanteeri esitatud teabe õigsust ega võta endale mingit vastutust selle kasutamise eest.