Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
10 Ιανουάριος 2018 - 9 Μάρτιος 2018
Τομείς
Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Επιχειρήσεις και βιομηχανία, Ανταγωνισμός, Καταναλωτές, Τελωνεία, Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, Οικονομία, δημοσιονομικά θέματα και ευρώ, Ενιαία αγορά, Περιβάλλον, Πρόληψη της απάτης, Ασφάλεια τροφίμων, Θεσμικές υποθέσεις, Justice and fundamental rights, Μετανάστευση και άσυλο, Έρευνα και καινοτομία, Περιφερειακή πολιτική, Ενιαία αγορά, Φορολογία, Μεταφορές, Δημόσια υγεία

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 870.3 KB

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις,

Στην παρούσα διαβούλευση είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή όλων των πολιτών, των οργανώσεων και των φορέων που ενδιαφέρονται για ζητήματα σχετικά με τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, την έρευνα, την καινοτομία και τις ΜΜΕ, ή που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Το 2018 η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να παράγει αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Έχουν ήδη διεξαχθεί διαβουλεύσεις με σκοπό την αξιολόγηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής, κυρίως όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι απόψεις που διατύπωσαν οι ενδιαφερόμενοι μέσω αυτών των διαβουλεύσεων θα ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση, διεξάγονται και άλλες οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στους παρακάτω τομείς: συνοχή, ασφάλεια, μετανάστευση και άσυλο, στρατηγικές υποδομές, αξίες και κινητικότητα.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Για να μπορέσει η Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την άποψή σας, προβλέπεται η δυνατότητα να αναπτύξετε τις απαντήσεις σας στα πεδία ελεύθερου κειμένου.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Μπορείτε να διακόψετε, να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να συνεχίσετε αργότερα. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφή PDF. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου. Στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να τηλεφορτώσετε έγγραφα τεκμηρίωσης ( το πολύ 1MB) για να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας.

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας και να αποδεχθούν τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας. Εάν η οργάνωσή σας είναι εγγεγραμμένη, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό μητρώου της όταν συμπληρώνετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Εάν η οργάνωσή σας δεν είναι εγγεγραμμένη, μπορείτε να την εγγράψετε εδώ. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα σελίδα για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας ως εγγεγραμμένη οργάνωση.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο εδώ

Απαντήσεις στην παρούσα διαβούλευση

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις λίγο μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνοπτικά τις απαντήσεις μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης. Οι απαντήσεις σας θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των συνολικών προτάσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, καθώς και για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Επικοινωνία

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο συντάχθηκε αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και διαβούλευσης. Δεν έχει εκδοθεί ούτε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχεί τις απόψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής. Δεν προδικάζει ούτε προαναγγέλλει κατά κανένα τρόπο τη θέση της Επιτροπής στα θέματα που καλύπτει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση αυτών.