За настоящата консултация

Период на консултацията
10 януари 2018 - 9 март 2018
Теми
Банкови и финансови услуги, Предприятия и промишленост, Конкуренция, Потребители, Митници, Цифрова икономика и цифрово общество, Икономика, финанси и евро, Единен пазар, Околна среда, Борба с измамите, Безопасност на храните, Институционални въпроси, Justice and fundamental rights, Миграция и убежище, Научни изследвания и иновации, Регионална политика, Единен пазар, Данъчно облагане, Транспорт, Обществено здравеопазване

Резултати от консултацията и следващи стъпки

СвалиPDF - 870.3 KB

Целева група

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация.

Приканваме всички граждани, организации и заинтересовани страни, имащи интерес и/или участващи в дейности, свързани с инвестициите, предприемачеството, научните изследвания, иновациите и МСП, да участват в настоящата консултация.

Цел на консултацията

През 2018 г. Комисията ще направи подробни предложения за следващото поколение финансови програми за многогодишната финансова рамка след 2020 г., която представлява дългосрочният бюджет на ЕС. Предложенията на Комисията ще бъдат оформени така, че да се даде възможност на ЕС да постигне резултати по най-важните въпроси в области, в които Съюзът може да направи повече от държавите членки, действащи поотделно. Това изисква внимателна оценка както на действията, които се били ефикасни досега, така и на онези, които могат да бъдат подобрени в бъдеще. Настоящата консултация е неразделна част от процеса и целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро в бюджета на ЕС.

Вече бяха проведени консултации в контекста на оценките на съществуващите програми за финансиране на ЕС в няколко области на политиката, включително по отношение на текущите резултати и бъдещите предизвикателства. Мненията, изразени от заинтересованите страни по време на тези консултации, ще бъдат взети предвид като част от текущия процес за бъдещата многогодишна финансова рамка.

Успоредно с това се провеждат и други консултации, обхващащи целия спектър на бъдещото финансиране на ЕС, в следните области: политика на сближаване, сигурност, миграция и убежище, стратегическа инфраструктура, ценности и мобилност.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. За да може Комисията да разбере възможно най-добре вашата позиция, ви приканваме да посочите повече подробности във връзка с отговорите си в предназначените за целта текстови полета.

Въпросникът е достъпен на 23 езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от официалните езици на ЕС.

Попълването на въпросника отнема приблизително 30 минути.

Можете да запазвате попълненото от вас и да продължавате по-късно. Можете да изтеглите въпросника във формат PDF. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник. В края на въпросника можете да качите придружаващи документи (максимум 1MB) в допълнение към вашите отговори.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които искат да участват в консултацията, да се регистрират в Регистъра за прозрачност и да приемат неговия Кодекс за добро поведение. Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер, когато попълвате онлайн въпросника. Ако вашата организация не е регистрирана, можете да се регистрирате тук. След това можете да се върнете на настоящата страница и да участвате като регистрирана организация.

Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и вашите мнения.

Към въпросника

Достъп до въпросника

Отговори на настоящата консултация

Комисията ще публикува отговорите скоро след края на периода на консултацията.

Резултат от консултацията

Комисията ще обобщи отговорите скоро след края на консултацията. Вашите отговори ще бъдат взети предвид при изготвянето на всеобхватни предложения за многогодишната финансова рамка след 2020 г. и за следващото поколение финансови програми.

Допълнителна информация

Повече информация ще намерите на следните страници:

За контакти

SG-OPC-INVESTMENT-SME-INNOVATION@ec.europa.eu

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че настоящият документ е изготвен само с информативна и консултативна цел. Той не е приет или по някакъв начин одобрен от Европейската комисия и не следва да се смята, че изразява становището на службите на Комисията. Документът по никакъв начин не предопределя евентуална позиция на Комисията по застъпените въпроси и не представлява обявяване на такава от нейна страна. Европейската комисия не гарантира точността на предоставената информация и не носи отговорност за евентуалното ѝ използване.