Läs svaren

Vi kommer att publicera svaren så fort som möjligt efter avslutat samråd.

Resultaten av samrådet och nästa steg

Vi kommer att sammanfatta svaren efter avslutat samråd. Svaren kommer att bilda underlag till våra detaljerade förslag till den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Målgrupp

Vi vill gärna få in synpunkter från alla privatpersoner och aktörer som är intresserade av sammanhållningspolitik, t.ex. nationella, regionala och lokala myndigheter, mellan- och icke-statliga organ, akademiska institutioner, företrädare för civilsamhället samt företag.

Syftet med samrådet

Under 2018 kommer vi att lägga fram detaljerade förslag till nästa generations finansieringsprogram för den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020, dvs. EU:s långtidsbudget. Budgetramen ska vara utformad så att EU kan nå resultat på de områden som betyder mest och där medlemsländerna genom att agera tillsammans kan uppnå mer än på egen hand. För detta krävs att man noga undersöker vad som har fungerat bra hittills och vad som kan förbättras i framtiden. Det här samrådet ingår i det arbetet. Målet är att ta reda på vad de olika aktörerna tycker att man behöver göra för att få ut så mycket som möjligt av EU:s budget.

Vi har hållit liknande samråd som utvärderat gällande finansieringsprogram på olika politikområden, bland annat aktuella resultat och framtida utmaningar. Vi kommer att beakta de inkomna synpunkterna när vi tar fram den fleråriga budgetramen.

Parallellt med det här samrådet hålls flera andra samråd som täcker hela spektrumet av EU:s framtida finansiering inom följande områden: sammanhållning, investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden, migration, säkerhet, strategisk infrastruktur samt värderingar och rörlighet.

Så lämnar du ditt bidrag

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet. Du får gärna förklara dina synpunkter närmare i kommentarsrutorna.

Enkäten finns på 23 EU-språk. Du kan svara på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Det tar cirka 30 minuter att fylla i enkäten. Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. Du kan ladda ner enkäten som pdf. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner dem. I slutet av enkäten kan du ladda upp dokument som stöd för dina synpunkter (högst 1MB).

För att öka öppenheten uppmanas organisationer som vill delta i samrådet att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ska du ange id-numret i registret när du svarar på enkäten. Annars kan du registrera den nu. Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och ditt bidrag behandlas.

Kontakt