Zobraziť príspevky

Komisia uverejní odpovede krátko po skončení konzultačného obdobia.

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Komisia zhrnie odpovede po skončení konzultačného obdobia. Vaše odpovede sa zohľadnia pri príprave komplexných návrhov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 a ďalšej generácie finančných programov.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Cieľová skupina

Táto konzultácia je otvorená všetkým občanom a zainteresovaným stranám so záujmom o politiku súdržnosti vrátane príjemcov programov a fondov EÚ (napríklad štátne, regionálne a miestne orgány, medzivládne a mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, občianska spoločnosť a podniky).

Cieľ konzultácie

V roku 2018 Komisia predloží komplexné návrhy ďalšej generácie finančných programov viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet Únie. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v oblastiach, kde môže dosiahnuť viac než členské štáty konajúce jednotlivo. To si vyžaduje dôkladné posúdenie pozitív súčasného rámca, ako aj oblastí, kde by sa v budúcnosti mohlo postupovať efektívnejšie. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou daného procesu a jej cieľom je zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť každé euro z rozpočtu EÚ.

Podobné konzultácie sa uskutočnili v kontexte hodnotení existujúcich finančných programov EÚ vo viacerých oblastiach politiky vrátane súčasnej výkonnosti a budúcich výziev. Názory zainteresovaných strán vyjadrené v týchto konzultáciách budú zohľadnené v prebiehajúcom procese prípravy budúceho viacročného finančného rámca.

Komisia súbežne s touto konzultáciou začína sériu verejných konzultácií, ktoré sa týkajú celého spektra budúceho financovania EÚ v týchto oblastiach: súdržnosť; investície, výskum a inovácie, MSP a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita.

Spôsob predkladania príspevkov

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. V osobitných poliach môžete odpovede rozviesť, čím umožníte Komisii čo najlepšie pochopiť vaše stanovisko.

Dotazník je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ. Príspevky možno predkladať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Vyplnenie dotazníka zaberie približne 30 minút. Vypĺňanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať neskôr. Môžete si ho stiahnuť vo formáte PDF. Po odoslaní odpovedí si môžete stiahnuť kópiu vyplneného dotazníka. Na konci dotazníka budete mať možnosť pripojiť podklady (max: 1 MB) na doplnenie vášho príspevku.

V záujme transparentnosti Komisia vyzýva organizácie, ktoré sa chcú zapojiť do konzultácie, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti a prijali kódex správania. Ak ste registrovaná organizácia, pri vypĺňaní online dotazníka uveďte svoje identifikačné číslo v registri transparentnosti. Ak vaša organizácia nie je zaregistrovaná, môžete sa zaregistrovať tu. Potom sa vráťte na túto stránku a zapojte sa do konzultácie ako registrovaná organizácia.

Pozorne si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Doplňujúce informácie

Kontaktné údaje