Skatīt atbildes

Komisija publicēs saņemtās atbildes drīz pēc apspriešanas perioda beigām.

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

Pēc apspriešanas beigām Komisija atbildes apkopos. Jūsu atbildes ņems vērā, sagatavojot visaptverošus priekšlikumus par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada un attiecībā uz ES finanšu programmu nākamo paaudzi.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Mērķgrupa

Šajā apspriešanā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un personas, kas ir ieinteresētas kohēzijas politikā, tostarp ES programmu un ES fondu finansējuma saņēmēji, tādi kā valstu un reģionu iestādes un pašvaldības, starpvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas, augstskolas, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmumi.

Apspriešanas mērķis

2018. gadā Komisija nāks klajā ar sīki izstrādātiem priekšlikumiem attiecībā uz nākamās paaudzes finanšu programmām un ES ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada. Komisijas priekšlikumi tiks noformēti tā, lai ES spētu sasniegt rezultātus vissvarīgākajos jautājumos jomās, kurās ES var panākt vairāk nekā dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi. Tam ir nepieciešams rūpīgi novērtēt gan darbības, kas līdz šim bijušas efektīvas, gan tās, kuras nākotnē var uzlabot. Šī apspriešana ir neatņemama šī procesa daļa, un tās mērķis ir apkopot visu ieinteresēto personu viedokļus par to, kā nodrošināt, ka katrs eiro no ES budžeta tiek iztērēts lietderīgi.

Esošo ES finanšu programmu novērtēšanas kontekstā ir aizvadītas vairākas apspriešanas, kas aptver vairākas politikas jomas, tostarp pašreizējos rezultātus un turpmākos uzdevumus. Viedokļus, ko šo apspriešanu laikā būs paudušas ieinteresētās personas, ņems vērā pašreizējā ar daudzgadu finanšu shēmu saistītā procesa ietvaros.

Paralēli pašreizējai apspriešanai Komisija sāk citas sabiedriskās apspriešanas, kas aptver turpmākā ES finansējuma visu spektru šādās jomās: kohēzija; investīcijas, pētniecība un inovācija, MVU un vienotais tirgus; migrācija; drošība; stratēģiskā infrastruktūra; vērtības un mobilitāte.

Kā iesniegt atbildes

Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu. Lai Komisija varētu labāk izprast jūsu nostāju, aicinām sīkāk paskaidrot savas atbildes šim nolūkam paredzētos tekstlodziņos.

Anketa ir pieejama 23 ES oficiālajās valodās. Atbildes var iesniegt jebkurā oficiālajā ES valodā. 

Lai aizpildītu anketu, jums vajadzēs aptuveni 30 minūtes. Ja vēlaties ieturēt pauzi, varat saglabāt savu darbu un vēlāk turpināt. Varat lejupielādēt anketu PDF formātā. Kolīdz atbildes ir nosūtītas, varat lejupielādēt to kopiju. Lai papildinātu savu atbildi, anketas beigās, ja vēlaties, varat augšupielādēt pavaddokumentus (maksimums 1MB).

Caurskatāmības labad Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas izteikties sabiedrisko apspriešanu ietvaros, reģistrēties Pārredzamības reģistrā un parakstīt tā ētikas kodeksu. Ja pārstāvat reģistrētu organizāciju, norādiet savu reģistrācijas numuru Pārredzamības reģistrā, kad sniedzat atbildes uz anketas jautājumiem tiešsaistē. Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, varat to reģistrēt te. Pēc tam varat atgriezties šajā lapā un iesniegt aizpildīto anketu kā reģistrēta organizācija.

Ir svarīgi izlasīt īpašo paziņojumu par privātumu, lai zinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un sniegtās atbildes.

Papildu informācija

Plašāka informācija ir pieejama šādās lapās:

Kontakti