Rodyti atsakymus

Komisija paskelbs atsakymus netrukus po konsultacijų laikotarpio pabaigos.

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui Komisija apibendrins atsakymus. Į jūsų atsakymus bus atsižvelgta rengiant išsamius pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos laikotarpiui po 2020 m. ir naujos kartos finansines programas.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir suinteresuotosios šalys, kuriuos domina sanglaudos politika, tarp jų ir ES programų ir fondų paramos gavėjai – nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės įstaigos, akademinės institucijos, pilietinė visuomenė, įmonės.

Konsultacijų tikslas

2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES biudžetas. Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji gali pasiekti daugiau nei valstybės narės pavieniui, įgyvendinti tai, kas rūpi labiausiai. Dėl to reikia nuodugniai įvertinti tiek tai, kas buvo veiksminga praeityje, tiek tai, ką būtų galima patobulinti ateityje. Šios konsultacijos yra sudėtinė šio proceso dalis, o jų tikslas – sužinoti visų suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, kaip kuo geriau panaudoti kiekvieną iš ES biudžeto skiriamą eurą.

Panašios konsultacijos atliktos vertinant esamas kelių politikos sričių ES finansines programas, be kita ko, nagrinėjant esamus veiklos rodiklius ir ateities uždavinius. Į suinteresuotųjų šalių nuomonę, pareikštą per šias konsultacijas, bus atsižvelgta dabartiniu būsimos daugiametės finansinės programos rengimo procesu.

Be šių konsultacijų, Komisija tuo pačiu metu vykdo ir kitas viešas konsultacijas, susijusias su visais būsimo ES finansavimo aspektais šiose srityse: sanglaudos, investicijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų, MVĮ ir bendrosios rinkos, migracijos, saugumo, strateginės infrastruktūros, vertybių ir judumo.

Kaip teikti atsakymus

Nuomonę šiose viešose konsultacijose galima pateikti užpildant internetinį klausimyną. Kad Komisija galėtų kuo geriau suprasti jūsų poziciją, galite pakomentuoti savo atsakymus tam numatytuose teksto langeliuose.

Klausimynas pateikiamas 23 ES kalbomis. Atsakymus galima teikti bet kuria iš oficialiųjų ES kalbų.

Klausimynui užpildyti prireiks apie 30 minučių. Galima padaryti pertrauką ir, išsaugojus darbą, tęsti vėliau. Klausimyną galima parsisiųsdinti PDF formatu. Pateikus atsakymus galima parsisiųsdinti jų kopiją. Baigus pildyti klausimyną bus suteikta galimybė įkelti patvirtinamuosius dokumentus (ne daugiau kaip 1 MB), kurie papildytų pateiktus atsakymus. 

Skaidrumo sumetimais Komisija prašo konsultacijose norinčių dalyvauti organizacijų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jei jūsų organizacija įregistruota registre, atsakydami į internetinio klausimyno klausimus nurodykite registracijos numerį. Jei ji neregistruota, galite ją užregistruoti. Po to galite grįžti į šį puslapį ir pateikti savo kaip įregistruotos organizacijos nuomonę.

Būtinai perskaitykite specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacijos apie tai, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys ir atsakymai.

Kontaktiniai duomenys