Vastaukset

Komissio julkaisee kuulemiseen annetut vastaukset pian kuulemisajan päätyttyä.

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuulemisajan päätyttyä komissio laatii vastauksista tiivistelmäraportin. Vastaukset otetaan huomioon suunniteltaessa kattavia ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä ja seuraavan sukupolven rahoitusohjelmia varten.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki koheesiopolitiikasta kiinnostuneet kansalaiset ja sidosryhmät, mukaan lukien EU:n ohjelmien ja rahastojen edunsaajat, kuten kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, hallitustenväliset ja valtioista riippumattomat elimet, akateemiset laitokset, kansalaisyhteiskunta ja yritykset.

Kuulemisen tavoite

Komissio tekee vuonna 2018 kattavia ehdotuksia seuraavan sukupolven rahoitusohjelmista vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä varten. Monivuotinen rahoituskehys on EU:n pitkän aikavälin talousarvio. Komissio pyrkii laatimaan ehdotuksensa siten, että EU saa aikaan tuloksia kaikkein tärkeimmissä asioissa ja aloilla, joilla jäsenvaltiot voivat yhdessä saada aikaan enemmän tuloksia kuin toimimalla yksin. Tämä edellyttää huolellista arviointia siitä, mikä on aiemmin toiminut hyvin ja mitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Tämä kuuleminen on prosessin olennainen osa. Tarkoituksena on kerätä kaikkien asianomaisten osapuolten näkemyksiä siitä, miten jokaisesta EU:n talousarvioon maksetusta eurosta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Vastaavanlaisia kuulemisia on järjestetty arvioitaessa EU:n nykyisiä rahoitusohjelmia useilla politiikan aloilla. Arvioinneissa on muun muassa käsitelty ohjelmien nykyistä toimintaa ja tulevia haasteita. Sidosryhmien kuulemisissa esittämät näkemykset otetaan huomioon tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevassa prosessissa.

Komissio käynnistää samanaikaisesti tämän kuulemisen kanssa muitakin julkisia kuulemisia, jotka kattavat EU:n tulevan rahoituksen koko kirjon seuraavilla aloilla: koheesio; investoinnit, tutkimus ja innovointi, pk-yritykset ja sisämarkkinat; muuttoliike; turvallisuus; strateginen infrastruktuuri; arvot ja liikkuvuus.

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Voit osallistua kuulemiseen täyttämällä verkossa olevan kyselylomakkeen. Vastaajia kannustetaan tarkentamaan vastauksiaan kysymysten yhteydessä olevissa tekstiruuduissa.

Kysely on saatavilla 23 EU-kielellä. Kyselyyn voi vastata millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 30 minuuttia. Voit keskeyttää vastaamisen, tallentaa vastauksesi ja jatkaa myöhemmin. Voit ladata kyselylomakkeen PDF-muodossa. Täytetystä kyselylomakkeesta voi vastauksen lähettämisen jälkeen ladata kopion itselleen. Voit ladata kyselylomakkeen loppuun vastauksiasi täydentäviä liiteasiakirjoja (enimmäiskoko 1MB).

Kuulemiseen vastaavia organisaatioita pyydetään avoimuuden varmistamiseksi rekisteröitymään EU:n avoimuusrekisteriin. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos edustamasi organisaatio on jo rekisteröitynyt, ilmoita sen rekisterinumero kyselylomakkeessa. Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröidä organisaatiosi tästä linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen voit palata tälle sivulle ja osallistua kuulemiseen rekisteröityneenä organisaationa.

Ennen vastaamista kannattaa lukea tietosuojaperiaatteet. Niistä selviää, miten henkilötietoja ja vastauksia käsitellään. 

Lisätietoa

Lisätietoja on saatavilla seuraavilta verkkosivuilta:

Yhteydenotot