Vaadake vastuseid

Komisjon avaldab vastused varsti pärast konsulteerimisperioodi lõppu.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Komisjon teeb vastustest varsti pärast konsultatsiooniperioodi lõppu kokkuvõtte. Teie vastuseid võetakse arvesse ulatuslikes ettepanekutes 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ja finantsprogrammide järgmise põlvkonna kohta.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Sihtrühm

Konsultatsioonis saavad osaleda kõik ühtekuuluvuspoliitikast huvitatud kodanikud ja huvirühmad, sh ELi programmidest ja fondidest toetuste saajad, nagu riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid, akadeemilised institutsioonid, kodanikuühiskond ja ettevõtjad.

Konsultatsiooni eesmärk

2018. aastal on komisjonil kavas teha olulised ettepanekud rahastamisprogrammide järgmise põlvkonna kohta 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, mis on ELi pikaajaline eelarve. Komisjon koostab oma ettepanekud selliselt, et EL saaks jõuda tulemusteni kõige olulisemates küsimustes ja valdkondades, kus EL suudab saavutada rohkem kui liikmesriigid omaette. Selleks tuleb hoolega analüüsida nii seda, mis on minevikus hästi korda läinud, kui ka seda, mida saaks edaspidi paremini teha. Käesolev konsultatsioon on selle protsessi lahutamatu osa ja selle eesmärk on koguda kõigi huvitatud poolte seisukohti selle kohta, kuidas igat ELi eelarves olevat eurot kõige otstarbekamalt kasutada.

Olemasolevate ELi finantsprogrammide hindamise raames on sarnased konsultatsioonid mitmes poliitikavaldkonnas juba toimunud ning muu hulgas on hinnatud seniseid tulemusi ja tulevasi probleeme. Nende konsultatsioonide käigus avaldatud huvirühmade seisukohti võetakse arvesse uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamisel.

Samaaegselt käesoleva konsultatsiooniga on käimas ka teisi, mis hõlmavad kõiki ELi fondide ja rahastamisega seotud tulevikuaspekte järgmistes valdkondades: ühtekuuluvus; investeeringud, teadusuuringud ja innovatsioon, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ning ühtne turg; ränne; julgeolek; strateegiline infrastruktuur; väärtused ja liikuvus.

Kuidas oma vastust esitada?

Avalikus konsultatsioonis osalemiseks tuleb täita veebipõhine küsimustik. Oma seisukoha selgitamiseks saate oma vastuseid täpsustada selleks ettenähtud tekstilahtrites.

Küsimustik on kättesaadav 23 ELi ametlikus keeles. Vastuseid võib esitada kõigis ELi ametlikes keeltes.

Küsimustiku täitmiseks kulub ligikaudu 30 minutit. Võite seansi igal ajal pooleli jätta ning jätkata vastamist hiljem. Võite küsimustiku PDF-vormingus alla laadida. Kui olete vastused esitanud, saate alla laadida koopia täidetud küsimustikust. Vastuste täiendamiseks on küsimustiku lõpus võimalik üles laadida ka lisadokumente (kuni 1 MB).

Läbipaistvuse huvides palub komisjon konsultatsioonis osaleda soovivatel organisatsioonidel end registreerida läbipaistvusregistris ja nõustuda järgima selle käitumisjuhendit. Kui Teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige veebipõhisele küsimustikule vastates registreerimisnumber. Kui Teie organisatsioon ei ole registreeritud, siis saate seda teha siin. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ja saatke oma seisukohad registreeritud organisatsioonina.

Et teada, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid kasutatakse, on oluline tutvuda isikuandmete kaitse põhimõtetega

Lisateave

Kontaktandmed