Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
10 Ιανουάριος 2018 - 9 Μάρτιος 2018
Τομείς
Περιφερειακή πολιτική

Δείτε τις απαντήσεις

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις λίγο μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνοπτικά τις απαντήσεις μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης. Οι απαντήσεις σας θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των συνολικών προτάσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, καθώς και για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Ομάδα-στόχος

Στην παρούσα διαβούλευση είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι οργανώσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την πολιτική συνοχής ή/και είναι δικαιούχοι προγραμμάτων και ταμείων της ΕΕ, όπως, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, διακυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, η κοινωνία των πολιτών και επιχειρήσεις.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Το 2018 η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να παράγει αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Έχουν ήδη διεξαχθεί παρόμοιες διαβουλεύσεις με σκοπό την αξιολόγηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής, κυρίως όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι απόψεις που διατύπωσαν οι ενδιαφερόμενοι μέσω αυτών των διαβουλεύσεων θα ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση, η Επιτροπή ξεκινά μια σειρά άλλων διαβουλεύσεων οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στους παρακάτω τομείς: συνοχή, επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία, ΜΜΕ και ενιαία αγορά, μετανάστευση, ασφάλεια, στρατηγικές υποδομές, αξίες και κινητικότητα.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Για να μπορέσει η Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την άποψή σας, προβλέπεται η δυνατότητα να αναπτύξετε τις απαντήσεις σας στα πεδία ελεύθερου κειμένου.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε 23 γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε, να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να συνεχίσετε αργότερα. Μπορείτε να τηλεφορτώσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφή PDF. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου. Στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να τηλεφορτώσετε έγγραφα τεκμηρίωσης ( το πολύ 1MB) για να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας.

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας και να αποδεχθούν τον σχετικό κώδικα δεοντολογίας. Εάν η οργάνωσή σας είναι εγγεγραμμένη, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό μητρώου της όταν συμπληρώνετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Εάν η οργάνωσή σας δεν είναι εγγεγραμμένη, μπορείτε να την εγγράψετε εδώ. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα σελίδα για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας ως εγγεγραμμένη οργάνωση.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επικοινωνία