Zobrazit příspěvky

Komise příspěvky zveřejní krátce po ukončení konzultace.

Výsledky konzultace a další postup

Po ukončení konzultace provede Komise shrnutí jejích výsledků. Vaše odpovědi budou zohledněny při koncepci návrhů víceletého finančního rámce na dobu po roce 2020 a nové série finančních programů.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všechny zainteresované strany i občané se zájmem o politiku soudržnosti, včetně příjemců finančních příspěvků z programů a fondů EU, jimiž jsou například státní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, subjekty občanské společnosti a podniky.

Cíl konzultace

V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy nové série finančních programů víceletého finančního rámce, (tj. dlouholetého rozpočtu EU) na dobu po roce 2020. Uvedené návrhy Komise budou koncipovány tak, aby Unii umožňovaly dosáhnout výsledků v prioritních oblastech, v nichž má činnost na celoevropské úrovni větší efektivitu, než kdyby členské státy jednaly samy. To vyžaduje důkladné posouzení dosavadních postupů i oblastí, kde by se v budoucnu mohlo postupovat optimálněji. Tato konzultace je nedílnou součástí tohoto procesu a jejím cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem by se dalo zajistit, aby se prostředky z rozpočtu EU využívaly co nejefektivněji.

Podobné konzultace se již konaly v souvislosti s hodnocením stávajících finančních programů EU zaměřených na několik politických oblastí. Posuzovaly se v nich dosavadní výsledky a budoucí výzvy. Názory, které zainteresované strany v rámci těchto konzultací vyjádřily, budou zohledněny při koncepci budoucího víceletého finančního rámce.

V současné době Komise organizuje další konzultace zaměřené na široké spektrum budoucího financování EU v následujících oblastech: soudržnost; investice, průzkum a inovace, malé a střední podniky a jednotný trh; migrace; bezpečnost; strategická infrastruktura; hodnoty a mobilita.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit vyplněním dotazníku online. V případě potřeby můžete své odpovědi rozvést a dovysvětlit v příslušných textových rámečcích. Tak umožníte Komisi vaše stanovisko lépe pochopit.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 30 minut. Rozpracovaný dotazník je možné uložit jako koncept a dokončit později. Můžete si jej rovněž stáhnout ve formátu pdf. Jakmile svůj příspěvek odešlete, můžete si stáhnout kopii vámi vyplněného dotazníku. Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát související dokumenty (o maximální velikosti 1MB), v nichž podložíte svá stanoviska.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, které se chtějí konzultace zúčastnit, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a řídily se jeho kodexem chování. Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v online dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Doporučujeme vám se seznámit se zvláštním prohlášením o ochraně soukromí, kde se dozvíte, jak bude s vašimi osobními údaji a příspěvkem do konzultace nakládáno.

Další informace

Kontakt