Към отговорите

Комисията ще публикува отговорите скоро след края на периода на консултацията.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Комисията ще обобщи отговорите скоро след края на консултацията. Вашите отговори ще бъдат взети предвид при изготвянето на всеобхватни предложения за многогодишната финансова рамка след 2020 г. и за следващото поколение финансови програми.

Factual summary of the public consultation on the EU long-term budget in the area of cohesion

Support to public consultation on cohesion policy - Final report

Целева група

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и заинтересовани страни, които се интересуват от политиката на сближаване, включително бенефициери по програмите и фондовете на ЕС, като например национални, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, академични институции, организации на гражданското общество и предприятия.

Цел на консултацията

През 2018 г. Комисията ще направи подробни предложения за следващото поколение финансови програми за многогодишната финансова рамка след 2020 г., която представлява дългосрочният бюджет на ЕС. Предложенията на Комисията ще бъдат оформени така, че да се даде възможност на ЕС да постигне резултати по най-важните въпроси в области, в които Съюзът може да направи повече от държавите членки, действащи поотделно. Това изисква внимателна оценка както на действията, които се били ефикасни досега, така и на онези, които могат да бъдат подобрени в бъдеще. Настоящата консултация е неразделна част от процеса и целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.

В контекста на оценките на съществуващите програми за финансиране на ЕС бяха проведени подобни консултации в няколко области на политиката, включително по отношение на текущите резултати и бъдещите предизвикателства. Мненията, изразени от заинтересованите страни по време на тези консултации, ще бъдат взети предвид в текущия процес за бъдещата многогодишна финансова рамка.

Успоредно с настоящата консултация Комисията започва и други обществени консултации, които обхващат целия спектър на бъдещото финансиране на ЕС в следните области: политика на сближаване; инвестиции, изследвания и иновации, МСП и единен пазар; миграция; сигурност; стратегическа инфраструктура; ценности и мобилност.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. За да може Комисията да разбере възможно най-добре вашата позиция, ви приканваме да посочите повече подробности във връзка с отговорите си в предназначените за целта текстови полета.

Въпросникът е достъпен на 23 езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от официалните езици на ЕС. 

Попълването на въпросника отнема приблизително 30 минути. Можете да запазвате попълненото от вас и да продължавате по-късно. Можете да изтеглите въпросника във формат PDF. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник. В края на въпросника можете да качите придружаващи документи (максимум 1MB) в допълнение към вашите отговори.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които искат да участват в консултацията, да се регистрират в Регистъра за прозрачност и да приемат неговия Кодекс за поведение. Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер, когато попълвате онлайн въпросника. Ако вашата организация не е регистрирана, можете да се регистрирате тук. След това можете да се върнете на настоящата страница и да участвате като регистрирана организация.

Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и вашите мнения.

Допълнителна информация

Контакт