Obsah konzultace

Trvání konzultace
12 Září 2017 - 5 Prosinec 2017
Témata
Spravedlnost a lidská práva

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané, podniky, organizace, orgány veřejné správy.

Některé otázky v první části dotazníku jsou zaměřené na občany EU, kteří již využili náhradního cestovního dokladu (především pak náhradního cestovního dokladu EU) pro návrat domů v situaci, kdy jim byl odcizen cestovní doklad nebo došlo k jeho poškození či ztrátě.

Uvítáme rovněž názor zúčastněných stran, které poskytují služby občanům EU, jež se ocitnou v nouzi nebo cestují domů s náhradním cestovním dokladem. Mezi ně se řadí například orgány veřejné správy, podniky a podnikové organizace. Do konzultace mohou dále přispět například univerzity, výzkumné ústavy nebo organizace občanské společnosti.

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je shromáždit připomínky všech zainteresovaných občanů, organizací a podniků ke způsobu, jakým fungují stávající právní předpisy EU týkající se vydávání náhradního cestovního dokladu EU (NCD EU). Dále bychom rádi znali váš názor na to, jakým způsobem tyto předpisy modernizovat, aby občanům EU zajišťovaly pomoc v případě, že se ocitnou bez cestovního dokladu v zemi mimo EU, kde se nemohou obrátit na vlastní velvyslanectví ani konzulát, který by jim pomohl s odcestováním zpět domů. Z výsledků konzultace chce Komise zároveň získat údaje o využívání náhradních cestovních dokladů, zvláště NCD EU, a zjistit možnosti politických opatření, které nebylo možné získat pomocí sekundárního výzkumu.

Možnost vydávání NCD EU vznikla v roce 1996, tedy před více než 20 lety, s cílem poskytnout pomoc občanům EU, kteří se v zemi mimo EU, kde jejich země nemá zastoupení, ocitnou bez dokladů. Jedná se o zcela konkrétní praktickou výhodu vyplývající z občanství Unie. Situaci v současné době upravuje rozhodnutí 96/409/SZBP o zavedení náhradního cestovního dokladu, které stanoví společný formát dokladu, podmínky jeho vydávání a bezpečnostní prvky.

Dne 18. ledna 2011 vyzvala Rada Evropskou komisi, aby předložila návrh na vytvoření nového formátu NCD EU, který by obsahoval bezpečnostní prvky odpovídající současné praxi.

Komise poté předložila 14. prosince 2011 návrh, na jehož základě byla přijata směrnice 2015/637. Návrh upřesňoval obecný rámec práva občanů EU bez zastoupení v dané zemi na konzulární ochranu a obsahoval zmínku o vydávání náhradních cestovních dokladů jako jedné z forem pomoci v rámci působnosti konzulární ochrany. Opatření v oblasti koordinace a spolupráce konzulárních úřadů by se tak vztahovala na náhradní cestovní doklady.

Ve svém akčním plánu v oblasti zabezpečení dokladů přijatém 8. prosince 2016 Komise uvedla, že rozhodnutí z roku 1996, jímž se zřídil společný formát náhradních cestovních dokladů, které umožňovaly občanům EU bez zastoupení návrat domů, je po 20 letech od jeho vydání neaktuální. Některé členské státy náhradní cestovní doklad nevyužívají, jelikož ho považují za nedostatečně zabezpečený vůči padělání. V souvislosti se současným přezkumem se Komise zaměří na možnosti, jak modernizovat i bezpečnostní prvky náhradních cestovních dokladů.

Komise se navíc ve své zprávě o občanství z roku 2017 zavázala, že „posoudí, jak modernizovat pravidla pro náhradní cestovní doklady občanů EU, jejichž země nemá v dané třetí zemi zastoupení, včetně bezpečnostních prvků společného formátu EU, aby se zaručilo, že občané budou moci účinně využívat svého práva na konzulární ochranu“.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud nám chcete svůj příspěvek předat jiným způsobem, obraťte se prosím na: JUST-ETD-CONSULTATION@ec.europa.eu.

Dotazník je k dispozici ve všech 23 úředních jazycích EU. Odpovídat můžete v kterémkoli z nich. Vzhledem k tomu, že při překladu dotazníků z některých jazyků může dojít k určité časové prodlevě, uvítáme, pokud odpovíte anglicky, protože to usnadní rychlejší zpracování odpovědí.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

K poslední otázce můžete připojit doplňující písemné stanovisko či jiný dokument. Od zúčastněných stran, kterých se daná legislativa přímo týká nebo které mají odbornou znalost dané tématiky, bychom uvítali dodatečné podklady a případně rozbor specifických aspektů legislativy. Podklady, které ke konzultaci připojíte, budou považovány za součást vašeho příspěvku.

Komise může zveřejnit veškeré obdržené příspěvky na internetu. Zajímá-li vás, jak bude váš příspěvek a osobní údaje zpracovávány, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí vztahující se k této konzultaci.

Další informace

Další informace o občanství EU: http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Kontakt