За настоящата консултация

Период на консултацията
11 август 2017 - 7 ноември 2017
Теми
Транспорт

Целева група

Пътуващи, европейски граждани; Асоциация на жертвите и техните близки; Органи за безопасност на транспорта (авиация и други транспортни средства); Авиационна промишленост (авиокомпании, летища, производители); Асоциации на пилотите.

Цел на консултацията

През 2005 г. Европейската комисия въведе Регламента относно списъка на ЕС за авиационна безопасност (Регламент (ЕО) 2111/2005), известен още като „Регламент за черния списък“, за да бъдат преодолени две слабости.

  1. Липса на безопасност при пътуване със самолет към, от и в ЕС: В началото на ХХI век значителен брой европейски граждани намериха своята смърт в поредица от фатални инциденти с авиокомпании от страни извън ЕС. При последващия анализ бе установено, че много от тези инциденти не са се дължали само на липса на безопасност или на самите авиокомпании, но и на неадекватно прилагане на международните стандарти за надзор на безопасността от страна на съответните авиационни органи. Тези опасения доведоха до искания за хармонизиран подход на европейско равнище чрез налагане на оперативна забрана на опасните авиокомпании, като по този начин се предотврати възможността авиокомпании с недостатъчно високи стандарти за безопасност да извършват полети към, от и в ЕС.
  2. Липса на яснота за това коя авиокомпания реално е отговорна за полета: Тъй като е позволено дадена авиокомпания или продавач на билети, от които си купувате самолетен билет, да прехвърлят полета на друга авиокомпания, налице е липса на яснота за това коя авиокомпания в действителност отговаря за полета. Тези опасения доведоха до идеята пътниците да бъдат информирани коя е опериращата авиокомпания.

С Регламента относно списъка на ЕС за авиационна безопасност на Комисията бяха дадени компетенции да изготви и актуализира списък на въздушните превозвачи, подлежащи на оперативна забрана в пределите на Съюза, и бе въведено задължение за продавачите на билети да информират пътниците за опериращата авиокомпания. Списъкът на ЕС за авиационна безопасност се преразглежда два пъти годишно с цел да се предоставя актуална информация на широката общественост.

През 2016 г. бе отбелязана десетата годишнина от създаването на списъка на ЕС за авиационна безопасност. Настъпил е моментът да се извърши оценка на Регламента относно списъка на ЕС за авиационна безопасност, за да се прецени дали са постигнати основните цели (високо равнище на защита на пътниците от ЕС от рискове за безопасността, което дава възможност на потребителите да направят информиран избор за пътуванията си със самолет, както и повишаване на авиационната безопасност като цяло).

Тази консултация, в която сте поканени да участвате, е част от процеса на оценка на Регламента относно списъка на ЕС за авиационна безопасност. Тъй като основните цели на регламента пряко засягат пътуващите с европейски авиокомпании, искаме да чуем мнението на широката общественост по този въпрос. Това ще позволи на Европейската комисия да определи силните и слабите страни на регламента и по този начин ще подпомогне процеса на оценка.

Как да изпратите вашите отговори

Коментари и предложения могат да бъдат изпращани на всички езици на ЕС.

На респондентите, които работят по въпроси, свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти, ще бъдат задавани по-конкретни и целенасочени въпроси, тъй като те притежават обширни познания.

Можете да пропускате въпроси, на които не се чувствате комфортно да отговаряте. Задължително е обаче да отговорите на въпросите, отбелязани със звездичка. По всяко време може да направите пауза и да продължите по-късно. След като изпратите попълнения въпросник, ще можете да изтеглите екземпляр с вашите отговори.

Контакт