Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
20 Σεπτέμβριος 2018 - 13 Δεκέμβριος 2018
Τομείς
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις ατομικές απαντήσεις και θα τις συμπεριλάβει, λίγο μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, σε μια συνοπτική έκθεση. Οι απαντήσεις σας θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της απόφασης του 2014 με την οποία δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (δίκτυο ΔΥΑ).

Ομάδα-στόχος

Στην παρούσα διαβούλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές. Ειδικότερα, η διαβούλευση έχει ως στόχο να συγκεντρώσει απόψεις μεμονωμένων πολιτών - ιδιωτών ή επαγγελματιών -, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με άτομα που αναζητούν εργασία ή ασχολούνται με το ζήτημα της ανεργίας ή τις υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, παρόχων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και δημόσιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Εκτός από αυτή τη δημόσια διαβούλευση, προβλέπονται στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα μέλη του δικτύου των ΔΥΑ: τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ) των 28 κρατών μελών και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΕΟΧ (Νορβηγία και Ισλανδία), καθώς και την Επιτροπή Απασχόλησης, η οποία λειτουργεί ως παρατηρητής του Δικτύου, τα υπουργεία Εργασίας των χωρών του δικτύου ΔΥΑ, καθώς και ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης και γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας, το δίκτυο EURES, την Παγκόσμια Ένωση Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, καθώς και διεθνείς οργανισμούς.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τα μέτρα που προτείνονται στην απόφαση του 2014 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (απόφαση 573/2014/ΕΕ), το οποίο αντικαθιστά την πρώην άτυπη συνεργασία μεταξύ των ΔΥΑ. Η διαβούλευση επιδιώκει επίσης να συγκεντρώσει απόψεις για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων, για το τι λειτούργησε ικανοποιητικά, για τους τομείς που επιδέχονται βελτιώσεις ενόψει της πιθανής μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ΔΥΑ μετά το 2020, καθώς και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ αυτό το πλαίσιο.

Οι ΔΥΑ έχουν σημαντικούς στόχους και αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρώπη. Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν συνδέεται άμεσα με τις συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις λόγω αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, δημοσιονομικών περιορισμών, καθώς και των αυξανόμενων προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΔΥΑ είναι μια πλατφόρμα που εξασφαλίζει τη σύγκριση των επιδόσεων των ΔΥΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης, ώστε οι ΔΥΑ να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους. Επίσης, έχει ως στόχο να προσφέρει στις ΔΥΑ τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην ανάπτυξη καινοτόμων και τεκμηριωμένων πολιτικών σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της απόφασης, πραγματοποιείται αξιολόγηση σχετικά με τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη για την ΕΕ αξία του δικτύου ΔΥΑ. Οι απόψεις που θα διατυπωθούν στην παρούσα διαβούλευση θα ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου το οποίο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 15 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Εάν επιθυμείτε να προετοιμαστείτε, μπορείτε να τηλεφορτώσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφότυπο PDF πριν ξεκινήσετε. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις απαντήσεις σας μετά την υποβολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου θα σας δοθεί η δυνατότητα να τηλεφορτώσετε δικαιολογητικά έγγραφα (μεγέθους 1 MB το πολύ) για συμπλήρωση των απαντήσεών σας. Εάν επιλέξετε την ανώνυμη δημοσίευση των απαντήσεών σας, φροντίστε να μη συμπεριλάβετε προσωπικά δεδομένα στα εν λόγω έγγραφα.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, επισκεφθείτε τη σελίδα Βοήθεια προς τους συμμετέχοντες.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία