Obsah konzultace

Trvání konzultace
20 Září 2018 - 13 Prosinec 2018
Témata
Zaměstnanost a sociální věci

Výsledky konzultace a další postup

Po skončení konzultačního období Komise jednotlivé odpovědi a jejich shrnutí zveřejní v podobě souhrnné zprávy. Vaše odpovědi budou důležitým příspěvkem k hodnocení rozhodnutí o zřízení evropské sítě veřejných služeb zaměstnanosti z roku 2014 (síť VSZ).

StáhnoutXLS - 188.5 KB

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané, organizace i orgány veřejné správy. Uvítáme zejména názory občanů, kteří budou odpovídat za sebe nebo v rámci své profesní činnosti, dále názory vědecké a akademické obce, organizací občanské společnosti, které pracují s uchazeči o zaměstnání nebo se zabývají otázkou služeb zaměstnanosti, jakož i názory sociálních partnerů, poskytovatelů služeb zaměstnanosti, sociálních služeb a orgánů veřejné moci na celostátní, regionální a místní úrovni.

Kromě této veřejné konzultace se plánuje cílená konzultace pro členy sítě VSZ, jimiž jsou: veřejné služby zaměstnanosti (VSZ) 28 členských států a veřejné služby zaměstnanosti států EHP (Norsko a Island), Výbor pro zaměstnanost, který má v síti status pozorovatele, ministerstva práce členských států sítě VSZ, celounijní organizace zastupující soukromé služby zaměstnanosti a agentury práce, síť EURES, Světová asociace veřejných služeb zaměstnanosti a mezinárodní organizace.

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je shromáždit názory na opatření navržená v rozhodnutí z roku 2014, které zřídilo evropskou síť veřejných služeb zaměstnanosti (rozhodnutí č. 573/2014/EU), jež nahradila předchozí neformální spolupráci mezi VSZ. Dalším cílem konzultace je zjistit názory na provádění těchto opatření, tedy na to, která fungují dobře a ve kterých oblastech by se dala případná budoucí spolupráci mezi VSZ po roce 2020 zlepšit a jaká by měla být úloha Evropské unie.

Hlavním cílem a úkolem VSZ je snižování nezaměstnanosti v Evropě. Kvalita těchto služeb má přímé důsledky na to, jaký dopad mají politiky zaměstnanosti v praxi. Tyto služby se však potýkají s mnoha problémy kvůli změnám fungování trhu práce, rozpočtovým omezením a zvyšujícím se očekáváním evropských občanů.

Evropská síť VSZ funguje jako platforma, která na základě referenčních údajů porovnává výkonnost jednotlivých VSZ na evropské úrovni, identifikuje osvědčené postupy a podporuje vzájemné obohacování se o poznatky. VSZ pak mohou zvyšovat kvalitu služeb, které poskytují. Jejím záměrem je také poskytovat VSZ více možností, jak pomáhat rozvoji inovativních, fakticky založených politik sledujících cíle strategie Evropa 2020.

Po čtyřech letech provádění rozhodnutí o síti VSZ nyní probíhá hodnocení jeho relevance, účinnosti, účelnosti, soudržnosti a přidané hodnoty činnosti EU v této oblasti. Názory vyjádřené v rámci této konzultace budou podkladem pro toto hodnocení.

Jak zaslat příspěvek

Své odpovědi nám zasílejte prostřednictvím online dotazníku, který je dostupný v angličtině, francouzštině a němčině. Odpovídat můžete v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 15 minut a můžete ho kdykoli přerušit a pokračovat později. Pokud si chcete odpovědi předem připravit, můžete si dotazník stáhnout ve formátu PDF. Odpovědi v dotazníku je možné upravovat i po jeho odeslání za předpokladu, že ještě nevypršela lhůta pro jeho odevzdání. Jakmile svůj příspěvek odešlete, můžete si kopii vámi vyplněného dotazníku stáhnout.

Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát doplňující dokumenty (maximální velikost: 1 MB). V případě, že se rozhodnete pro anonymní zveřejnění těchto dokumentů, je třeba z nich odstranit veškeré osobní údaje.

Pokud budete během vyplňování dotazníku potřebovat pomoc, navštivte stránky Nápověda pro účastníky průzkumu.

Kontakt