За настоящата консултация

Период на консултацията
13 февруари 2018 - 7 май 2018
Topics
Енергетика
Ведомства

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. Вижте декларацията за поверителност във връзка с настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и отговори.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат взети под внимание при изготвянето на свързаните с тези продукти регламенти за изпълнение на Комисията. Те се изготвят в съответствие с член 11 от Регламента за енергийното етикетиране и Работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г.

Целева група

Всички граждани и организации със становища относно схемите за екопроектиране и енергийно етикетиране, включително местни органи, местни групи по интереси, малки и средни предприятия, потребителски и екологични организации, синдикални организации, НПО, консултантски фирми, федерации на работниците и работодателите, други заинтересовани страни и граждани.

Цел на консултацията

Като се има предвид, че по-голямата част от европейските граждани вероятно ще закупят съдомиялни машини, хладилници, перални машини, комбинирани перални и сушилни машини, компютри, телевизори и осветителни тела в даден момент от живота си, целта на обществената консултация е техните мнения и коментари да бъдат събрани по прозрачен начин чрез въпросник. За всяка продуктова група има обаче специфични технически въпроси.

Консултацията също така е още една важна възможност за събиране на допълнителни мнения на държавите членки, други публични органи, промишлени групи, НПО и други заинтересовани организации.

Тази обществена консултация ще предостави информация за общата оценка и оценката на въздействието, които ще бъдат изготвени от Комисията при подготовката на специфичните за всяка продуктова група регламенти.

Как да изпратите вашите отговори

Очакваме коментари и мнения чрез онлайн въпросника (EUSurvey).

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. Вижте декларацията за поверителност във връзка с настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и отговори.

Въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС освен ирландски. Приемат се отговори на всички официални езици на Европейския съюз. Поради възможни забавяния при превода на коментарите, изпратени на някои от езиците, е желателно отговорите да бъдат на английски език, тъй като това ще помогне на Комисията да обработи по-бързо данните от проучването.

Допълнителна информация

Организациите, мрежите, платформите или самостоятелно заетите лица, извършващи дейности, които имат за цел да повлияят на процеса на вземане на решения в ЕС, се приканват да предоставят на Комисията и на обществеността информация относно интересите, които представляват, и доколко приобщаващо е тяхното представителство, като се регистрират в Регистъра за прозрачност. Коментарите на организации и предприятия, които не желаят да се регистрират, ще се обработват в отделна категория „нерегистрирани организации/предприятия“, освен ако те не се смятат за представителни заинтересовани страни съгласно съответните разпоредби на Договора.
Когато Комисията публикува обществена консултация на портала Europa или пътна карта или първоначална оценка на въздействието на специалната уебстраница, регистрираните организации биват автоматично уведомявани за това по електронната поща.
Повече информация можете да намерите на уебсайта на Регистъра за прозрачност.

Контакт