Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
3 Kwiecień 2018 - 26 Czerwiec 2018
Dziedziny
Transport

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje.

Najważniejsze podmioty, których dotyczą przepisy dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych (czyli lotniska i linie lotnicze), jak również państwa członkowskie i organy zajmujące się egzekwowaniem przepisów, zostały zaproszone do udziału w szczegółowych konsultacjach na temat oceny dyrektywy, przeprowadzonych w 2017 r. Te podmioty otrzymają również zaproszenie do udziału w innych konsultacjach szczegółowych, poświęconych głównie ocenie ewentualnych skutków przeglądu dyrektywy, które zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie 2018 r. Podmioty, które wzięły lub mają zamiar wziąć udział w konsultacjach szczegółowych, mogą również udzielić odpowiedzi na tę ankietę. Nie sprawi to jednak, że ich odpowiedzi zostaną uwzględnione w większym stopniu.

Cel konsultacji

Opłaty lotniskowe to opłaty, które ponoszą przedsiębiorstwa lotnicze z tytułu korzystania z obiektów i usług portów lotniczych. Te opłaty są częścią łącznej ceny, jaką płacą za przelot pasażerowie lub za transport towarów − zleceniodawcy. Opłaty lotniskowe stanowią znaczną część dochodów portów lotniczych oraz istotną część kosztów operacyjnych przedsiębiorstw lotniczych.

W dyrektywie w sprawie opłat lotniskowych ustanowiono szczególne unijne ramy regulujące najważniejsze cechy opłat lotniskowych.

7 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła europejską strategię w dziedzinie lotnictwa, której celem jest wzrost konkurencyjności całej europejskiej sieci wartości w transporcie lotniczym, w tym portów lotniczych, oraz zapewnienie jej zrównoważonego charakteru. Strategia przewiduje ocenę dyrektywy w celu stwierdzenia, w jaki stopniu należy dokonać przeglądu dyrektywy.

Komisja rozpoczęła ocenę dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych w 2016 r., a w 2017 r. przystąpiła do oceny skutków w kontekście jej ewentualnego przeglądu.

Celem tych konsultacji jest zapewnienie, że oprócz organizacji i osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy 2009/12/WE lub podlegających jej wymogom, możliwość wyrażenia opinii na ten temat będą mieli również przedstawiciele większej grupy zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa.

Jak udzielić odpowiedzi

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE (z wyjątkiem irlandzkiego). Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku UE. Zachęcamy jednak do udzielania odpowiedzi w języku angielskim.

Wypełnianie można w każdej chwili przerwać i dokończyć później. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię.

Można również załączyć dokumenty, na przykład przedstawiające stanowisko respondenta, lub wysłać je na adres e-mail podany do kontaktu.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie. Jeżeli respondent nie zgodzi się na publikację swoich danych osobowych, odpowiedź zostanie opublikowana anonimowo. Jeżeli do odpowiedzi dołączony jest dokument, może on zostać opublikowany w niezmienionej formie wraz z odpowiedzią.

W trosce o zapewnienie przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji, które pragną wziąć udział w konsultacjach publicznych, o zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Dzięki temu Komisja i ogół społeczeństwa będą miały dostęp do informacji na temat tego, kogo i jakie interesy organizacje te reprezentują. Odpowiedzi przesłane przez organizacje, które nie zdecydowały się na przedstawienie tych informacji, zostaną zaklasyfikowane, zgodnie z oficjalnie przyjętą przez Komisję polityką, jako odpowiedzi osób prywatnych (Standardy w zakresie konsultacji, zob. COM (2002) 704 i komunikat „Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości” – działania następcze, zob. COM (2007) 127 z 21.3.2007).

Osoby występujące w imieniu organizacji zarejestrowanej prosimy o podanie podczas wypełniania kwestionariusza online jej numeru identyfikacyjnego w rejestrze służącym przejrzystości. Udzielone odpowiedzi zostaną w takim przypadku potraktowane jako reprezentujące opinie organizacji respondenta.

Osoby występujące w imieniu organizacji, która nie figuruje jeszcze w tym rejestrze, mogą zarejestrować ją teraz. Następnie należy wrócić na tę stronę, aby przesłać odpowiedzi w imieniu organizacji zarejestrowanej.

System wykorzystuje lokalne pamięci do zapisywania kopii odpowiedzi udzielonych przez użytkownika. Chodzi o to, by zachować kopię zapasową, na wypadek gdyby serwer był niedostępny w chwili przesyłania odpowiedzi, komputer przypadkowo się wyłączył lub na wypadek innych nieprzewidzianych zdarzeń. Pamięć lokalna zawiera identyfikatory pytań i kopie robocze odpowiedzi. Po przesłaniu kwestionariusza lub zapisaniu wersji roboczej na serwerze dane są usuwane z pamięci lokalnej. Opcję tę można wyłączyć, odznaczając pole „Zapisz kopię zapasową na swoim komputerze (odznacz tę opcję, jeśli korzystasz z komputera ogólnodostępnego lub komputera, z którego korzystają inne osoby)” znajdujące się u góry kwestionariusza. Dane nie będą wówczas przechowywane na komputerze.

Zobacz również: Pomoc dla respondentów