Om samrådet

Samrådsperiod
23 juli 2018 - 29 oktober 2018
Politikområden
Miljö

Resultaten av samrådet och nästa steg

Ladda nerPDF - 648.2 KB

Målgrupp

Alla berörda parter, t.ex. privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter, är välkomna att delta i samrådet.

Syftet med samrådet

Samrådet bygger på kommissionens analys av samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen i ett meddelande av den 16 januari 2018. I meddelandet beskrivs fyra huvudsakliga problem. Syftet med samrådet är att utvärdera de berörda parternas reaktioner på kommissionens olika alternativ och frågor för att ta fram lagstiftning och andra initiativ på området.

Så lämnar du ditt bidrag

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet.

Gå till enkäten

Enkäten finns på 23 officiella EU-språk och du kan svara på vilket du vill av dem. 

Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner dem.

Alla bidrag kommer att läggas ut på nätet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter för det här samrådet kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas.

Ladda nerPDF - 79.6 KB

Gå till frågeformuläret

Mer information

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer som vill delta i samrådet (t.ex. icke-statliga organisationer, handelsorganisationer och företag) att informera kommissionen och allmänheten om sig själva, vilka intressen de företräder, sina mål och hur de finansieras och är organiserade genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod.

Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ska du ange id-numret i registret när du svarar på enkäten. Ditt bidrag kommer då att anses representera organisationens synpunkter.

Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu. Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.

Bidrag från deltagare som inte finns med i registret kommer att behandlas som enskilda bidrag (om de inte erkänns som intressenter enligt artiklarna 154–155 i EUF-fördraget).

Kontakt