За настоящата консултация

Период на консултацията
23 юли 2018 - 29 октомври 2018
Теми
Околна среда

Резултати от консултацията и следващи стъпки

СвалиPDF - 648.2 KB

Целева група

Всички заинтересовани страни, включително частни лица, дружества, организации, публични органи и др., се приканват да участват в консултацията.

Цел на консултацията

Консултацията се основава на анализа на пресечната точка, извършен от Комисията в съобщението, публикувано на 16 януари 2018 г. Тя има за цел да се проучат мненията на заинтересованите страни относно различните варианти и повдигнатите въпроси във връзка с четирите основни проблема, описани в съобщението, с оглед на разработването на бъдещи законодателни и незаконодателни инициативи в тази област.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника.

Щракнете тук, за да попълните въпросника.

Въпросникът е достъпен на 23 от официалните езици на ЕС, като отговорите могат да бъдат изпращани на всеки от тях. 

По всяко време можете да преустановите попълването на въпросника и да продължите по-късно. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Всички получени отговори ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на Вашите отговори и лични данни прочетете специалната декларация за поверителност, приложена към тази консултация.

СвалиPDF - 79.6 KB

Към въпросника

Допълнителна информация

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията призовава организациите (включително НПО, търговски асоциации, предприятия и други), желаещи да участват в обществени консултации, да предоставят на нея и на обществеността информация за това кого и какво представляват и за своите цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за поведение към него.

Ако представлявате регистрирана организация, моля, посочете регистрационния ѝ номер във въпросника. Така ще се смята, че отговорите ви представят становището на Вашата организация.

Ако Вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите вашите отговори от името на регистрирана организация.

При анализа на отговорите в рамките на консултацията отговорите на респонденти, които не са регистрирани, ще се смятат за отговори в лично качество (освен ако авторите са признати за представителни заинтересовани страни по силата на разпоредбите на Договора, Европейски социален диалог, членове 154 – 155 от ДФЕС).

Контакт