Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
22 január 2018 - 20 apríl 2018
Oblasti
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Osobitne oceníme príspevky týchto prijímateľov v rámci programov rozvoja vidieka:

  • poľnohospodárov,
  • spracovateľov,
  • maloobchodníkov,
  • veľkoobchodníkov,
  • jednotlivcov z vidieckych oblastí,
  • vnútroštátnych verejných orgánov,
  • miestnych orgánov verejnej správy,
  • obchodných organizácií (vrátane združení, obchodných komôr atď.),
  • mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti,
  • iných verejných inštitúcií.

Cieľ konzultácie

Programy rozvoja vidieka Európskej únie využívajú značné množstvo finančných prostriedkov EÚ a sú predmetom pravidelných hodnotení s cieľom zlepšiť ich výkonnosť a zabezpečiť čo najlepšie využívanie financovania z verejných zdrojov.

Výsledky tejto konzultácie pomôžu Európskej komisii pri vypracovaní záverov hodnotenia, ktoré zas prispejú k príprave spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie po roku 2020. 

Spôsob predkladania príspevkov

Do tejto verejnej konzultácie sa môžete zapojiť vyplnením online dotazníka. Vypĺňanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať v ňom neskôr. Svoje odpovede si po odoslaní môžete stiahnuť ako kópiu. Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na emailovej adrese uvedenej ďalej v texte.

Príspevky možno predložiť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Všetky príspevky sa uverejnia na webovej lokalite Európskej komisie v súlade s pravidlami o ochrane údajov a obmedzeniami platnými pre organizácie.

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť svoje pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho a aké záujmy zastupujú, a to formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi individuálne príspevky [normy týkajúce sa konzultácií, pozri KOM(2002) 704, a oznámenie o nadväzujúcich opatreniach v súvislosti s Európskou iniciatívou za transparentnosť, pozri KOM(2007) 127 z 21. 3. 2007].

Ak ste registrovaná organizácia, pri vypĺňaní online dotazníka uveďte svoje identifikačné číslo v registri transparentnosti. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za reprezentatívny názor vašej organizácie.

Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. Potom sa vráťte na túto stránku a odovzdajte svoj príspevok ako registrovaná organizácia.

Dotazník bude dostupný do 20. apríla 2018.

Kontaktné údaje