За настоящата консултация

Период на консултацията
22 януари 2018 - 20 април 2018
Теми
Земеделие и развитие на селските райони

Целева група

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. По-специално, търсим мнения от страна на следните бенефициери на програмите за развитие на селските райони:

  • земеделски производители
  • преработватели
  • търговци на дребно
  • търговци на едро
  • жители на селските райони
  • национални публични органи
  • регионални публични органи
  • бизнес организации (вкл. асоциации, търговски камари и др.)
  • неправителствени и граждански организации
  • други публични институции

Цел на консултацията

ЕС отделя значителни финансови средства за своите програми за развитие на селските райони и тези програми се подлагат на редовни оценки, за да се подобрят резултатите от тях и да се гарантира, че публичното финансиране се използва по възможно най-добрия начин.

Европейската комисия ще използва резултатите от настоящата консултация при изготвянето на заключенията от оценките, които, от своя страна, ще послужат за изготвянето на общата селскостопанска политика за периода след 2020 г. 

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. Можете по всяко време да преустановите попълването на въпросника и да продължите по-късно. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие. Ако не можете да използвате онлайн въпросника, моля, свържете се с нас, като ни пишете на електронния адрес по-долу.

Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки официален език на ЕС.

Всички отговори ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия при спазване на правилата за защита на данните и на ограниченията, приложими за организациите.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на обществената консултация, да предоставят на Комисията, както и на широката общественост, информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за поведение към него. Ако дадена организация реши да не предоставя такава информация, официалната политика на Комисията е да публикува съответните отговори сред отговорите от частни лица (Стандарти за консултации, вижте COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вижте COM(2007) 127 от 21.03.2007 г.).

Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер в Регистъра за прозрачност, когато попълвате онлайн въпросника. В такъв случай Вашите отговори ще се разглеждат като представителни за мнението на Вашата организация.

Ако Вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега. След това можете да се върнете на тази страница и да участвате като регистрирана организация.

Въпросникът ще бъде достъпен до 20 април 2018 г.

Контакт