Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
21 Grudzień 2017 - 15 Marzec 2018
Dziedziny
Zdrowie publiczne

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli, organy administracji, stowarzyszenia i inne organizacje zainteresowane polityką w zakresie szczepień i zdrowia, zdrowiem publicznym oraz opieką zdrowotną w Europie i na świecie.

Cel konsultacji

Choroby zwalczane drogą szczepień mają charakter epidemii. Ze względu na swój transgraniczny charakter oraz wyzwania związane z krajowymi programami szczepień potrzebne są wspólne działania na szczeblu UE i bardziej skoordynowane podejście. Miałoby to ograniczyć szerzenie się epidemii i chorób transgranicznych. Zdecydowaną wartość dodaną ma zacieśnienie współpracy między wszystkimi podmiotami na szczeblu UE, w tym między organami ds. zdrowia publicznego, branżą produkcji szczepionek, sektorem badań i innowacji, opieki zdrowotnej i innymi podmiotami.

W połowie 2018 r. Komisja Europejska przyjmie wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień. Celem konsultacji publicznych jest zebranie opinii obywateli, organów administracji, stowarzyszeń i innych organizacji. Opinie te zostaną wykorzystane podczas przygotowania wniosku dotyczącego zalecenia Rady.

Jak udzielić odpowiedzi

Respondentów zachęca się do wzięcia udziału w konsultacjach przez wypełnienie kwestionariusza online. Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach UE.

Informacje dodatkowe

Dokumenty

  • Plan działania dotyczący „zalecenia Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień”, opublikowany 4 grudnia
  • Sprawozdanie dotyczące wdrożenia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (grudzień 2015 r.)
  • Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 28/2016: „Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki” (grudzień 2016 r.)
  • Śródokresowy przegląd jednolitego rynku cyfrowego (potencjał dużych zbiorów danych oraz obliczeń o wysokiej wydajności w walce z epidemiami chorób zakaźnych) (maj 2017 r.)
  • Zalecenie Rady w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (2009)
  • Konkluzje Rady w sprawie szczepień ochronnych dla dzieci (2011)
  • Konkluzje Rady w sprawie szczepień jako jednego ze skutecznych narzędzi w dziedzinie zdrowia publicznego (2014)

Ochrona danych osobowych

Zobacz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w portalu EUROPA

Oświadczenie o ochronie prywatności

W interesie zapewnienia przejrzystości organy administracji, stowarzyszenia i inne organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości i zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przesłane przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Proszę zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności.

Linki z tej strony internetowej do innych zewnętrznych stron internetowych

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach zewnętrznych, do których odwołuje się ta strona.
Linków do internetowych stron zewnętrznych umieszczonych na tej stronie nie należy traktować jako wyrazu poparcia Komisji Europejskiej dla zamieszczonych pod nimi treści.
Komisja zastrzega sobie również prawo do usunięcia linku do strony internetowej ze względu na niestosowność jej treści.

Publikacja wyników konsultacji

Nadesłane odpowiedzi, wraz z danymi autorów, zostaną opublikowane w internecie, chyba że osoba udzielająca odpowiedzi sprzeciwi się publikacji, powołując się na ryzyko naruszenia swoich uzasadnionych interesów. W takim przypadku odpowiedź nie zostanie opublikowana, ale jej treść zostanie uwzględniona przy analizie wyników konsultacji.

Udostępnianie praw autorskich

Wszystkie odpowiedzi przekazane za pośrednictwem tej strony oznaczają zgodę na wykorzystanie przekazanych danych przez Komisję Europejską na potrzeby „zalecenia Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień”. Oznacza to, że odpowiedzi mogą zostać opublikowane oddzielnie lub zostać włączone do podsumowania i zacytowane jako konkretny przykład. Przesłanie odpowiedzi jest również jednoznaczne z upoważnieniem Komisji Europejskiej do powielania, tłumaczenia, drukowania, publikowania i udostępniania odpowiedzi w formie drukowanej lub elektronicznej, a także z upoważnieniem innych osób do korzystania z treści odpowiedzi lub ich fragmentów zgodnie z decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na tej stronie.

Kontakt

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE)
Główny Doradca ds. Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego
E-mail: SANTE-CONSULT-VACCINATION-TASK-FORCE@ec.europa.eu