Obsah konzultace

10 Květen 2017 - 31 Srpen 2017
Oblasti politiky
Průmysl a obchod

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Odpovědi od respondentů zaregistrovaných v rejstříku transparentnosti

Odpovědi od ostatních

Upozornění: Na tomto místě nejsou zveřejněny odpovědi 24 respondentů, kteří požádali o zachování důvěrnosti.

Řada zúčastněných stran poskytla doplňující příspěvky.

Výsledky konzultace

Po ukončení konzultace provede Komise shrnutí jejích výsledků. Výsledky budou zohledněny při přípravě průběžné hodnotící zprávy programu COSME.

Cílová skupina

Široká veřejnost a všechny zainteresované strany, především

  • malé a střední podniky
  • zúčastněné strany z řad malých a středních podniků, včetně profesních organizací malých a středních podniků
  • orgány veřejné správy

Komise bude konzultovat zástupce orgánů veřejné správy a klíčových zúčastněných stran z řad malých a středních podniků v zemích COSME odděleně. Byli bychom i rádi, aby i oni přispěli do této konzultace.

Cíl konzultace

Tato veřejná konzultace je součástí průběžného hodnocení programu COSME.

Zkratkou COSME se označuje evropský program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Byl zahájen v roce 2014 a potrvá do roku 2020, s finančním krytím ve výši 2,3 miliardy eur.

V rámci programu se realizuje několik opatření, jež mají dosáhnout splnění jeho 4 cílů, jimiž jsou:

  • zlepšit přístup malých a středních podniků k financování prostřednictvím zvláštních finančních nástrojů
  • napomoci přístupu malých a středních podniků na trhy, a to zejména prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network (EEN), evropské asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví a portálu Vaše Evropa – Podniky
  • podporovat prostředí příznivé pro podnikání a konkurenceschopnost v zájmu zakládání podniků a hospodářského růstu, a to snížením administrativní zátěže, podporou inteligentní regulace vstřícné k malým a středním podnikům, modernizací průmyslu a usnadněním přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám
  • podporovat podnikání zejména nabídkami poradenství podnikatelům nebo personalizovaných režimů

Nařízení, kterým se zřizuje program COSME uvádí, že „nejpozději do roku 2018 vypracuje Komise průběžnou hodnotící zprávu“.

Hlavním úkolem zprávy bude

  • zhodnotit program v polovině období
  • přispět ke zlepšení jeho provádění
  • poskytnout průkazné údaje využitelné pro budoucí činnost a iniciativy

Hodnocení se vztahuje na činnosti členských států EU a zemí účastnících se programu COSME od roku 2014 do roku 2016.

Jak zaslat příspěvek

Vezměte prosím na vědomí, že v souhrnné zprávě o veřejné konzultaci jsou obsaženy pouze odpovědi obdržené prostřednictvím internetového dotazníku.

Dokumenty, jako jsou např. stanoviska, lze nicméně posílat na kontaktní e-mailovou adresu. V průběžné hodnotící zprávě budou zohledněny. Zveřejněny budou společně s odpověďmi na dotazník.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak o sobě veřejnosti údaje a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Zobrazit dotazník

Odkaz na dotazník v EU Survey

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU kromě irštiny.

Referenční dokumenty

Kontakt