Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
12 Wrzesień 2017 - 5 Grudzień 2017
Dziedziny
Sprawiedliwość i prawa podstawowe

Grupa docelowa

Do udziału w tych konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli UE oraz członków ich rodzin, a także przedsiębiorstwa, organizacje, przedstawicieli środowisk akademickich i wszelkie zainteresowane strony, dla których ważne są obywatelstwo UE i swoboda przemieszczania się.

Dostępne są trzy odrębne kwestionariusze:

– dla obywateli UE (w tym także obywateli Norwegii, Liechtensteinu i Islandii)

 – dla członków rodzin obywateli UE niebędących obywatelami UE oraz

– dla przedsiębiorstw wymagających od swoich klientów identyfikacji.

Cel konsultacji

Celem tych konsultacji publicznych jest zebranie opinii i poznanie obaw wszystkich zainteresowanych obywateli, organizacji i przedsiębiorców w sprawie (a) poprawy zabezpieczeń stosowanych w dowodach tożsamości i dokumentach pobytu obywateli UE i członków ich rodzin oraz (b) ułatwienia obywatelom UE korzystania z ich prawa do swobodnego przemieszczania się, a członkom ich rodzin – prawa do dołączania do nich.

 Obywatelom UE przysługuje szereg różnych praw. Mogą oni:

  • głosować w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • mieszkać i pracować w dowolnym kraju UE (prawo to przysługuje też członkom ich rodzin, nawet jeśli nie są oni obywatelami UE).

Ale jeśli Ty i Twoja rodzina przeprowadzicie się do innego kraju UE, mogą pojawić się trudności z uznaniem Waszych dokumentów. Na przykład w przypadku:

  • podróży po UE
  • konieczności potwierdzenia tożsamości przy zakupie towarów lub usług.

Interesują nas Twoje doświadczenia związane z tego rodzaju problemami.

Te konsultacje publiczne mają nam pomoc w znalezieniu rozwiązań. Odpowiedzi zostaną wykorzystane do przeprowadzenia oceny skutków, która może doprowadzić do podjęcia przez UE działań w tej kwestii.

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu w Unii Europejskiej.

Konsultacje zostały ogłoszone w nawiązaniu do sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2013 r.

W sprawozdaniu Komisja zobowiązała się do pracy nad rozwiązaniami mającymi na celu usunięcie przeszkód napotykanych przez obywateli UE (i członków ich rodzin) w sytuacjach wymagających uznania ich dokumentów tożsamości i dokumentów pobytu w przypadku przeprowadzki do innego kraju UE (zob. działanie nr 3 w sprawozdaniu).

Dowody tożsamości mają ponadto pierwszorzędne znaczenie dla zabezpieczonej identyfikacji osób do celów administracyjnych i handlowych. Zostało to podkreślone przez Komisję w komunikacie przyjętym 14 września 2016 r. pt. „Zwiększanie bezpieczeństwa w mobilnym świecie: ulepszona wymiana informacji na rzecz walki z terroryzmem i wzmocnionych granic zewnętrznych” oraz w „Planie działania na rzecz wzmocnienia europejskiej reakcji na przestępstwa przeciwko wierzytelności dokumentów”, przyjętym 8 grudnia 2016 r. W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2017 r. również zaznaczono, jak ważną sprawą jest skuteczniejsze zabezpieczanie tych dokumentów.

Konsultacje te dotyczą:

  • krajowych dokumentów potwierdzających tożsamość wydawanych przez kraje UE ich obywatelom
  • świadectw rejestracji i dokumentów pobytu wydawanych obywatelom UE (i członkom ich rodzin), którzy przeprowadzają się do innego kraju UE

Jak udzielić odpowiedzi

Twoje zdanie jest dla nas ważne. Wyraź swoją opinię, wypełniając kwestionariusz online.

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym z 23 języków urzędowych UE. Zważywszy jednak na możliwość wystąpienia opóźnień w związku z koniecznością tłumaczenia odpowiedzi udzielonych w niektórych językach, zachęcamy do udzielania odpowiedzi w języku angielskim – pomoże to Komisji szybciej przeanalizować odpowiedzi.

Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i powrócić do niego później. Po wysłaniu swoich odpowiedzi można pobrać ich kopię.

Przy ostatnim pytaniu można załączyć dowód pisemny lub dodatkowy dokument przedstawiający stanowisko. Do podzielenia się z nami dodatkowymi danymi i wynikami analiz dotyczącymi określonych aspektów szczególnie zachęcamy zainteresowane podmioty posiadające wiedzę fachową w dziedzinach objętych tematyką konsultacji. Wszelkie załączone dokumenty będą traktowane jako część odpowiedzi udzielonej w ramach konsultacji.

Przedsiębiorstwa i inne organizacje

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o podanie informacji o tym, kogo i jakie interesy reprezentują, przez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości i zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania.

Odpowiedzi respondentów, którzy nie zdecydują się na podanie tych informacji, zostaną opublikowane wraz z odpowiedziami osób fizycznych. Zobacz również: Standardy w zakresie konsultacji

Kontakt