Obsah konzultace

Trvání konzultace
12 Září 2017 - 5 Prosinec 2017
Témata
Spravedlnost a lidská práva

Výsledky konzultace a další postup

Cílová skupina

Uvítáme příspěvky od všech občanů EU, jejich rodinných příslušníků,podniků, organizací, akademických pracovníků a jiných zúčastněných stran, kterých se otázky občanství EU a volného pohybu dotýkají.

Konzultace je sestavena ze tří dotazníků:

- jeden je určen občanům EU (a státním příslušníkům Norska, Lichtenštejnska a Islandu)

 - další je určen rodinným příslušníkům občanů EU, kteří nemají státní příslušnost některé ze zemí EU a

- třetí dotazník je pro podniky, které vyžadují od svých klientů prokázání totožnosti

Cíl konzultace

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory a připomínky všech zainteresovaných občanů, podniků a organizací na tyto otázky: a) modernizace bezpečnostních prvků průkazů totožnosti a dokladů o pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a b) usnadnění výkonu práva na volný pohyb občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří je doprovázejí.

 Z občanství Evropské unie pro vás vyplývá řada práv. Máte například právo:

  • volit v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu
  • pracovat a pobývat v kterékoli zemi EU (vaši příbuzní mají nárok vás následovat, a to i v případě, že nejsou občany některé ze zemí EU).

Pokud se s rodinou přestěhujete do jiné země EU, může narazit na problémy s uznáním dokladů. Například když:

  • cestujete po EU
  • potřebujete prokázat svou totožnost při nákupu zboží a služeb

Rádi bychom se od vás dozvěděli, jakou jste v takovýchto situacích udělali zkušenost, zda jste se setkali s potížemi a případně jakými.

Výsledky této konzultace nám pomohou nalézt řešení situace. Váš příspěvek do konzultace poslouží jako základ posouzení dopadů. Konečným výsledkem by pak mohla být iniciativa na úrovni EU v této oblasti.

Více informací o vašem právu se volně pohybovat po EU a pobývat v kterékoli zemi Unie naleznete zde.

Tato konzultace navazuje na zprávu o občanství EU z roku 2013.

V této zprávě se Komise zavázala odstranit překážky, s nimiž se občané zemí EU (a jejich rodinní příslušníci) setkávají, když se přestěhují do jiné země Unie a potřebují, aby jim byly uznány průkazy totožnosti a doklady o pobytu (viz opatření č. 3 zprávy o občanství).

Průkaz totožnost je totiž důležitý k bezpečné identifikaci osoby pro administrativní a komerční účely. Komise tento aspekt zdůraznila ve svém sdělení ze dne 14. září 2016 s názvem „Posílení bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalení výměny informací v oblasti boje proti terorismu a posílení vnějších hranic“ a v „Akčním plánu podporujícím úsilí Evropy v boji proti podvodům souvisejícím s cestovními doklady“ přijatém 8. prosince 2016. Nezbytnost optimalizace bezpečnostních prvků těchto dokladů byla rovněž zdůrazněna ve zprávě o občanství EU z roku 2017.

Tato konzultace se týká:

  • vnitrostátních průkazů totožnosti vydávaných úřady zemí EU pro jejich státní příslušníky
  • osvědčení o registraci a dokladů o pobytu vydaných občanům EU (a jejich rodinným příslušníkům), kteří se stěhují do jiné země Unie.

Jak zaslat příspěvek

Vaše stanovisko je pro nás velmi cenné. Svůj pohled na danou problematiku nám přiblížíte vyplněním některého z online dotazníků.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Odpovídat můžete v kterémkoli z nich. Vzhledem k tomu, že při překladu odpovědí z některých jazyků může dojít k určité časové prodlevě, uvítáme, pokud odpovíte anglicky, protože to usnadní rychlejší zpracování odpovědí.

Vyplňování můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

K poslední otázce můžete připojit doplňující písemné stanovisko či jiný dokument. Dodatečné materiály a případné rozbory konkrétních otázek uvítáme obzvlášť od zúčastněných stran s odbornou znalostí tématu. Dokumenty přiložené k dotazníku budou považovány za součást vašeho příspěvku do konzultace.

Podniky a jiné organizace

V zájmu transparentnosti bychom podniky a organizace účastnící se veřejné konzultace požádali, aby se zaregistrovali do veřejně přístupného rejstříku transparentnosti, kde uvedou informace o tom, čí zájmy zastupují, a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování.

Pokud se rozhodnete tyto informace neposkytnout, váš příspěvek do této konzultace bude zveřejněn spolu s odpověďmi jednotlivců. Viz rovněž: Pravidla pro konzultace

Kontakt