Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
16 Αυγούστου 2017 - 17 Νοεμβρίου 2017
Τομείς
Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη

Δείτε τις απαντήσεις

The consultation on the initiative to improve the food supply chain included three EU Surveys:

Open public consultation

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

ΤηλεφόρτωσηXLS - 3.2 MB
ΤηλεφόρτωσηZIP - 24.1 MB

 

Targeted consultation – undertakings in the food supply chain (unfair trading practices element of the initiative only)

The last column in the spreadsheet refers to the attachments in the ZIP file.

ΤηλεφόρτωσηXLS - 150 KB
ΤηλεφόρτωσηZIP - 5.3 MB

 

Targeted consultation - consumer organisations (unfair trading practices element of the initiative only)

ΤηλεφόρτωσηXLS - 39.5 KB

 

A synopsis report of all the consultation activities related to the initiative to improve the food supply chain to date is also available.

Ομάδα-στόχος

Όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση. Ειδικότερα καλούνται οι εξής:

 • αγρότες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί
 • μεταποιητές
 • διανομείς
 • έμποροι χονδρικής πώλησης
 • έμποροι λιανικής πώλησης
 • επιχειρηματικοί οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων ενώσεων, εμπορικών επιμελητηρίων κ.λπ.)
 • καταναλωτές και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
 • ερευνητικά ιδρύματα/ομάδες προβληματισμού
 • ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες
 • δικηγορικά γραφεία
 • συνδικαλιστικές οργανώσεις
 • εθνικές δημόσιες αρχές
 • άλλοι δημόσιοι φορείς

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 44 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ. Οι γεωργοί αποτελούν σημαντικούς στρατηγικούς και οικονομικούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) έχει γίνει πλέον περισσότερο αγορακεντρική και εξαρτάται λιγότερο από τη διαχείριση των αγορών. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή γεωργία και η βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στις παγκόσμιες αγορές. 

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά ευθύνεται και για την έκθεση των γεωργών σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην αγορά, καθώς και για την αυξανόμενη αστάθεια των τιμών. Οι γεωργοί συχνά εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και συνεπώς διαθέτουν περιορισμένη δυνατότητα για συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους έναντι των άλλων μερών της αλυσίδας τροφίμων, όπως οι μεταποιητές τροφίμων και οι έμποροι λιανικής πώλησης. Η ειδική ομάδα «Γεωργικές αγορές» (AMTF), που συστάθηκε από τον επίτροπο Χόγκαν, πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει το έργο αυτό, διενεργώντας δημόσια διαβούλευση σχετικά με τρεις τομείς που αφορούν τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: 

 • αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • διαφάνεια της αγοράς και
 • συνεργασία των παραγωγών.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από αυτή τη διαβούλευση θα συμπληρώσουν το έργο της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ. Τα μέτρα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων θα έχουν, στην περίπτωση που εγκριθούν, σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεδομένου ότι θα αφορούν κυρίως τους κανόνες διακυβέρνησης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα οδηγήσει σε μια εκτίμηση επιπτώσεων και θα συμπληρώσει τις προσπάθειες για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έγγραφο στρατηγικής της διαβούλευσης.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Σημειώνεται ότι, για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν στη σχετική συνοπτική έκθεση μόνον οι απαντήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο του διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά, αλλά θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ από τις 25 Αυγούστου. Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των κανόνων περί προστασίας δεδομένων και των περιορισμών που ισχύουν για τις οργανώσεις.

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις που επιθυμούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης να παράσχουν στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι αντιπροσωπεύουν, καταχωρίζοντας τα σχετικά στοιχεία στο Μητρώο Διαφάνειας και προσυπογράφοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας του. Εάν μια οργάνωση αποφασίσει να μην παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες, διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής είναι να εντάσσει τις απαντήσεις της στις ατομικές απαντήσεις (Προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλ. COM (2002) 704, και ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια», βλ. COM (2007) 127 της 21/3/2007).

Εάν είστε εγγεγραμμένη οργάνωση, πρέπει να δηλώνετε τον αριθμό μητρώου σας στο Μητρώο Διαφάνειας, όταν απαντάτε στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η απάντησή σας θα θεωρηθεί ότι εκφράζει τις απόψεις της οργάνωσής σας.

Εάν η οργάνωσή σας δεν είναι εγγεγραμμένη, έχετε τη δυνατότητα να την εγγράψετε τώρα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα σελίδα για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας ως εγγεγραμμένη οργάνωση.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως τις 17 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Επικοινωνία