Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
9 Οκτώβριος 2018 - 16 Ιανουάριος 2019
Τομείς
Τελωνεία

Ομάδα-στόχος

Η διαβούλευση αυτή απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών:

  • εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και άλλες εθνικές αρχές που αναθέτουν στα τελωνεία τον έλεγχο ή την εφαρμογή των πολιτικών τους στα σύνορα·
  • οικονομικούς φορείς που ασχολούνται με τη διασυνοριακή διακίνηση εμπορευμάτων·
  • εθνικές, ευρωπαϊκές και/ή διεθνείς εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις·
  • εμπειρογνώμονες σε θέματα ΤΠ·
  • αρχές και υπευθύνους προστασίας δεδομένων·
  • πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και ομάδες προβληματισμού·
  • διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο και τα τελωνεία·
  • γραφεία συμβούλων·
  • μη κυβερνητικές οργανώσεις·
  • πολίτες.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στόχος της διαβούλευσης είναι να παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη διασυνοριακή διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς και στο ευρύ κοινό, τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με όλα τα στοιχεία που καλύπτει η εκτίμηση επιπτώσεων, ειδικότερα: την περιγραφή του προβλήματος και των αντίστοιχων παραγόντων/ βαθύτερων αιτίων· το ζήτημα της επικουρικότητας και της προστιθέμενης αξίας της παρέμβασης σε επίπεδο ΕΕ· τις προκαταρκτικές εναλλακτικές επιλογές για μέτρα/δέσμες μέτρων πολιτικής· τις πιθανές συνέπειες κάθε επιλογής.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να δώσουν τόσο ποιοτικές (γνώμες, απόψεις, αντιλήψεις, προτάσεις) όσο και ποσοτικές πληροφορίες (δεδομένα, στατιστικές).

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ στο παρακάτω τετραγωνίδιο «Απάντηση στο ερωτηματολόγιο».

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 30 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Καθώς ορισμένες ερωτήσεις απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορείτε να μην απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στο τέλος του ερωτηματολογίου, θα έχετε τη δυνατότητα να τηλεφορτώσετε έγγραφο/έγγραφο θέσης.

Δείτε το ερωτηματολόγιο